Inspectieresultaten salmonella 2019

In 2019 heeft de NVWA 77 reguliere inspecties en 9 herinspecties uitgevoerd. Het nalevingspercentage bij de reguliere inspecties was 51%. De geïnspecteerde bedrijven zijn risicogericht geselecteerd. De resultaten van deze inspecties geven daardoor geen beeld van het algehele nalevingsniveau van de monitoringsverplichting zoönotische salmonella bij pluimveehouders. Het tijdig nemen dan wel inzenden van de monsters is een aandachtspunt. Ook de registratie van de analyse-uitslagen en het aanleveren van (juiste) gegevens over de monsters zijn punten van aandacht.