K-IK-INV-WV07 - Verder vervoer

Dit voorschrift beschrijft hoe de NVWA handelt wanneer de exploitant een verzoek indient voor verder vervoer van de zending.
De zending mag onder bepaalde voorwaarden na bemonstering verder vervoerd worden naar de bestemming zoals op het GGB staat, in afwachting van de analyse resultaten. Dat kan in Nederland of een andere EU lidstaat zijn.
De eisen voor Verder vervoer zijn beschreven in verordening 2019/2124.
Of verder vervoer tot de mogelijkheden behoort, is per product verschillend en in IVO te
vinden.