Escalatieladder bij niet-naleving arbo- en coronarichtlijnen

Dit document geeft weer wat de NVWA doet als een bedrijf de arbo- en coronarichtlijnen niet naleeft. Wij kunnen daardoor onze toezichtstaken op een aantal deelterreinen, zoals in slachthuizen, niet veilig uitvoeren. De eerste stap is dat we hierover in gesprek gaan met het bedrijf.

Veiligheid NVWA-medewerkers

Onze medewerkers kunnen niet altijd goed en veilig toezicht houden door belemmeringen vanuit het bedrijf. Dat komt omdat bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet niet altijd goed naleven. Ook zien we dat de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het Covid-19-virus niet altijd in acht worden genomen.

In de Toelichting bij de Escalatieladder lichten we toe welke richtlijnen wij zowel intern als extern hanteren richting de bedrijven als we hiermee te maken krijgen. We geven in de Escalatieladder overzichtelijk weer bij welke situaties de NVWA welke stappen kan zetten om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen.