Overzicht interventies

Een interventie is een instrument dat de NVWA gebruikt om naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen. Bekijk het overzicht van mogelijke interventies.

Overzicht van sanctionerende interventies

 • bestuurlijke boete (bestuursrecht)
 • bestuurlijke strafbeschikking
 • straf opgelegd door de strafrechter; dit wordt gestart door middel van een proces-verbaal dat bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingediend (strafrecht). De meeste zaken worden door een OM-transactie afgedaan.

Overzicht van mogelijke corrigerende interventies

Deze lijst is niet limitatief.

 • Waarschuwing. Een waarschuwing is in tegenstelling tot de andere interventies geen besluit, maar wel gericht op het doen opheffen van een overtreding.
 • Schorsen of intrekken vergunning.
 • Officiële inbewaarneming.
 • Bestuurlijke inbeslagname.
 • Vrijwillig afstand doen.
 • Weigering afgifte exportcertificaat.
 • Oplegging waarschuwing consument.
 • Opleggen product recall.
 • Aanbrengen merk van afkeur.
 • Stilleggen productie.
 • Schorsing of intrekking van erkenning of registratie.
 • Ingrijpen in het productieproces van erkende/geregistreerde bedrijven.
 • Vernietigen productie/zaken.
 • De invoering van hygiëneprocedures of andere noodzakelijk geachte maatregelen om de veiligheid van diervoeders of levensmiddelen, of de naleving van de desbetreffende wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn te garanderen.
 • Het beperken of verbieden van het op de markt brengen, invoeren of uitvoeren van diervoeders, levensmiddelen of dieren.
 • Monitoring en, waar nodig, het terugroepen, uit de handel nemen en/of vernietigen van diervoeders of levensmiddelen.
 • De machtiging om de diervoeders en levensmiddelen aan te wenden voor andere doeleinden dan die waarvoor zij oorspronkelijk waren bedoeld.
 • Schorsing of sluiting van het betrokken bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, voor een bepaalde periode.
 • Maatregelen inzake zendingen uit derde landen (‘speciale behandeling’): een behandeling of verwerking om de diervoeders of levensmiddelen in overeenstemming te brengen met de eisen van de communautaire wetgeving, of met de eisen van een derde land ingeval van terugsturen, met inbegrip van desinfectering, indien noodzakelijk, meer met uitsluiting van verdunning; verwerking op enige andere passende manier voor andere doeleinden dan menselijke of dierlijke consumptie).
 • Verbod op het vervoeren, be- of verwerken en in het verkeer brengen.
 • Verbod op het vervoederen aan dieren.
 • Verplichting tot tijdelijke opslag.
 • Verplichting tot vernietiging of uit de handel nemen.
 • Verplichting tot ontsmetting, of een andere passende behandeling.
 • Verplichting tot terugzending naar het land van oorsprong.
 • Verplichting om (vermoedelijke) houders onverwijld en op doeltreffende wijze op de hoogte te stellen.
 • Verplichting om in het verkeer gebrachte producten op te halen en centraal op te slaan.
 • Verplichting tot identificeren en registreren van producten.
 • Verplichting dat de dieren evenals de van deze dieren afkomstige producten het bedrijf waar deze dieren worden gehouden niet verlaten dan met toestemming van de minister.
 • Verplichting dat de dieren opgestald worden of de stallen niet verlaten dan met toestemming van de minister.
 • Verplichting dat de dieren opgehokt worden of het hok niet verlaten dan met toestemming van de minister.
 • Verplichting dat de dieren op een aangewezen plaats worden gehouden en deze niet verlaten dan met toestemming van de minister.
 • Opleggen herstel geconstateerde inbreuken.
 • Schorsen vergunning of certificaat van goedkeuring van vervoermiddel.
 • Schorsen of intrekken getuigschrift vakbekwaamheid.
 • Opleggen verbod dieren te vervoeren.
 • Opleggen maatregelen ter bescherming dierenwelzijn zoals:
  a) verandering van bestuurder of verzorger
  b) reparatie van vervoermiddel teneinde letsel aan dieren te voorkomen
  c) overladen partij
  d) terugzending dieren
  e) onderbrengen dieren in geschikte huisvesting
 • Andere maatregelen worden getroffen, voor zover de maatregelen zijn voorgeschreven bij een communautaire maatregel.
 • Een andere maatregel die de bevoegde autoriteit passend acht.