Maatregelen bij bezoek medewerker NVWA (31 maart 2021)

Medewerkers van de NVWA verplaatsen zich regelmatig van bedrijf naar bedrijf, waarbij meerdere contacten met mensen plaats vinden. Om de mensen in uw bedrijf, maar ook onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus vragen wij van u een aantal maatregelen.

Maatregelen op uw bedrijf

  • Houd voldoende afstand (richtlijn minimaal 1,5 meter) tot de NVWA-medewerker. Waar de inrichting van de werksituatie deze afstand niet toelaat, wordt van u een maximale inspanning gevraagd de afstand zo groot mogelijk te maken, eventueel door processen of omstandigheden anders in te richten en aanvullende maatregelen te nemen om besmettingsrisico tegen te gaan.
  • Zorg dat er een mogelijkheid is voor de medewerker om de handen te desinfecteren bij het betreden en het verlaten van uw bedrijf.
  • Geef de medewerker van de NVWA geen hand.
  • Zorg voor een goed functionerende handenwasgelegenheid met voldoende zeep.
  • Medewerkers met verkoudheidsklachten, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid moeten thuis te blijven. Bij aanwezigheid van medewerkers, die deze symptomen vertonen is de NVWA-medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf.

Administratieve werkzaamheden op uw bedrijf

Wanneer een medewerker (administratieve) werkzaamheden op het bedrijf verricht:

  • Een werkplek, waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is;
  • De apparatuur en de werkplek waar de NVWA-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt op uw bedrijf graag zo hygiënisch mogelijk houden.
  • Een afstand van minimaal 1,5 meter tot de NVWA-medewerker moet in deze ruimte gerealiseerd kunnen worden.

Veilig samenwerken tijdens de coronapandemie

U kunt als bedrijf van de NVWA-medewerkers verwachten dat zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen en NVWA-werkinstructies en protocollen. NVWA-medewerkers dienen preventieve maatregelen in acht te nemen. De NVWA heeft beschreven hoe haar medewerkers moeten omgaan met het melden van symptomen van eventuele aandoeningen en/of dragerschap van ziekteverwekkers die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van anderen, voor de voedselveiligheid of voor diergezondheid en welke acties zij hierop moeten nemen.

Het werkt alleen wanneer u als exploitant risico’s inventariseert en uitsluit, en onbelemmerd toegang verleent aan medewerkers van de NVWA, of anderen die werken of toezicht houden in opdracht van de NVWA, zoals staat beschreven in artikel 10 van de Arbo-wet. Dit betekent ook dat u de NVWA die risico’s meldt als de NVWA op uw bedrijf komt, denk aan bijvoorbeeld een Corona-besmetting op uw bedrijf.

De NVWA hanteert het beleid dat van de medewerkers van de NVWA niet kan worden geëist dat medewerking wordt verleend aan het verstrekken van gegevens met betrekking tot de gezondheidssituatie (zoals bijvoorbeeld door het afnemen van snel testen, het opnemen van de lichaamstemperatuur dan wel het laten tekenen van gezondheidsverklaringen). Daarmee beschermt de NVWA de privacy en medische gegevens van zijn medewerkers.

De medewerkers van de NVWA dienen zich te houden aan de RIVM- en NVWA-protocollen en werkinstructies, in combinatie met de eerdergenoemde maatregelen. Hiermee sluiten we samen, voor u als bedrijf en voor alle betrokken medewerkers het risico op verspreiding zoveel als mogelijk uit.