Desinfectiemiddel: regels voor professioneel gebruik

Door COVID-19 is er meer vraag naar desinfectiemiddelen, ook buiten de zorg. De overheid zorgt ervoor dat deze desinfectiemiddelen beschikbaar voor u zijn. Vanaf 1 september 2021 zijn nieuwe vrijstellingen van kracht. U vindt hier een overzicht van de vrijstellingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook leest u aan welke eisen desinfectiemiddelen moeten voldoen voor gebruik tegen het coronavirus.

Meteen naar

Welke handdesinfectiemiddelen mag u gebruiken tegen het coronavirus?

De handdesinfectiemiddelen in dit overzicht zijn toegelaten door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) voor gebruik tegen virussen. Of deze handdesinfectiemiddelen staan vermeld in de huidige tijdelijke vrijstellingen.

Waarvoor mag u de vrijgestelde handdesinfectiemiddelen verkopen en gebruiken?

Als producent of verkoper mag u handdesinfectiemiddelen die onder de vrijstellingen vallen tijdelijk aanprijzen en verkopen voor professioneel gebruik. Daarmee bedoelen we: gebruik in een bedrijfs- en beroepsmatige omgeving, zoals in winkels, bij kappers of in de horeca. De middelen mogen worden gebruikt door medewerkers, klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving.

Alleen voor professioneel gebruik

Een aantal vrijgestelde handdesinfectiemiddelen mag alleen door professionele gebruikers worden gebruikt. Personeel van een winkel mag deze bijvoorbeeld wel gebruiken, maar de particuliere klanten en bezoekers niet. Zie hiervoor het Overzicht handdesinfectiemiddelen toegestaan voor professioneel gebruik (tabel 2).

Het kan dus zijn dat uw eigen medewerkers de toegestane handdesinfectiemiddelen gebruiken. Of dat u de toegestane handdesinfectiemiddelen voorschrijft of aanbiedt aan klanten en bezoekers. Bijvoorbeeld:

  • U heeft een winkel of horecazaak en biedt een desinfectie-handpop bij de ingang
  • U heeft een productiebedrijf in levensmiddelen en uw medewerkers en klanten gebruiken desinfectie-alcohol (spray)

U moet bezoekers en klanten op locatie informeren over goed en veilig gebruik van het middel.

Desinfectiemiddelen: niet voor gebruik in de privésfeer

U mag de vrijgestelde handdesinfectiemiddelen niet aan consumenten verkopen voor particulier gebruik in de privésfeer. Zie voor de beschikbare middelen Desinfectiemiddelen en het coronavirus.

Voorwaarden vrijstelling oppervlakte-desinfectiemiddelen

De vrijstelling voor oppervlakte-desinfectiemiddelen geldt alleen voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

Desinfectiemiddelen en bijbehorende vrijstellingen

Handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik in een bedrijf- en beroepsmatige omgeving
Oppervlaktedesinfectiemiddelen voor gebruik in de zorg en farmaceutische industrie

Gevolgen desinfectiemiddelen onder oude vrijstelling

Op 1 september 2021 verliepen de vrijstellingen voor hand- en oppervlakte-desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige professionele sectoren die op 5 maart 2021 in werking traden. Hierbij zijn wettelijk geen aflever- en opgebruiktermijn bepaald. Dit heeft gevolgen voor uw voorraden.

Als u nog voorraden heeft, die onder de oude vrijstellingen vielen en niet opnieuw zijn vrijgesteld of toegelaten, mag u die vanaf 1 september 2021 niet meer in Nederland verhandelen en gebruiken.

Extra verplichtingen voor middelen met ethanol

Als u middelen gebruikt op basis van ethanol, gelden vanuit de Arbowetgeving extra verplichtingen voor u. Volgens de Gezondheidsraad kan Ethanol namelijk kankerverwekkend zijn en schadelijk voor de voortplanting zijn. Zie hiervoor ook de lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De extra verplichtingen zijn:

  • Werknemers onder de 18 jaar mogen niet worden blootgesteld aan ethanol. Zij mogen dus ook niet met ethanol werken.
  • Voor werknemers boven de 18 jaar geldt een ’vervangingsplicht’. Dit betekent dat het desinfectiemiddel dat ethanol bevat moet worden vervangen door een middel dat geen of minder gevaar oplevert voor de gezondheid van de werknemer.

Zie voor meer informatie over uw verplichtingen de Arbowetgeving: Wat zegt de wet over kankerverwekkende en mutagene stoffen?

NVWA en andere toezichthouders

Toezichthouders op desinfectiemiddelen zijn:

  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De NVWA ziet erop toe dat desinfecterende middelen aan alle eisen voldoen, waaronder veiligheid, juiste samenstelling en juiste etikettering. Ook controleren wij of de middelen zijn toegelaten op de Nederlandse markt. Voorbeelden van desinfecterende middelen zijn:

  • desinfecterende handgels of vloeistoffen voor consumenten
  • professionele desinfectiemiddelen, gebruikt in sectoren waar de NVWA regulier toezicht houdt.

IGJ ziet toe op desinfectiemiddelen bedoeld voor de professionele gebruiker in de zorg.
ILT ziet toe op de verhandeling van professionele desinfectiemiddelen tussen bedrijven.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt toezicht op de naleving van de Arbowetgeving.

Meer informatie