Reactie NVWA op het rapport van 2Solve naar mogelijke misstanden bij de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland

De minister van LNV heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over 2 rapporten over de gang van zaken rondom mogelijke misstanden in kleine en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland.

De directie van de NVWA vindt met de Minister dat deze rapporten een ernstig en indringend beeld opleveren van het functioneren van kleine en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland en het toezicht daarop. Het verschil in handhavingscultuur tussen toezichthoudende dierenartsen onderling en tussen collega’s van verschillende directies binnen de NVWA is te fors. De inspecteurs die het toezicht op slachthuizen en de export van dieren uitvoeren, moeten gezamenlijk zorgen voor eenduidig toezicht, zodat er geen ruimte is voor calculerend gedrag in de keten. Daarvoor heeft iedereen bij de NVWA, op alle niveaus, een verantwoordelijkheid. De samenleving moet erop kunnen rekenen dat de normen voor dierenwelzijn en voedselveiligheid op eenduidige wijze worden geborgd.