Reactie NVWA op artikelen NRC over toezicht in slachthuizen (23 juni 2017)

De afgelopen dagen zijn er verschillende artikelen in onder meer NRC Handelsblad verschenen over het toezicht van de NVWA in slachthuizen. Daarin wordt (meer dan) gesuggereerd dat de NVWA kritische medewerkers monddood maakt en misstanden in de doofpot stopt. Die suggestie werpt de NVWA verre van zich.

De dierenarts die centraal staat in de recente publicaties, heeft niet minder dan 24 keer met de toenmalig inspecteur-generaal gesproken over wat hij heeft geconstateerd. Ook heeft hij hierover gesproken met de toenmalig staatssecretaris en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zijn signalen zijn een belangrijke aanleiding geweest voor het verbeterplan dat de NVWA sinds 2014 doorvoert. Sinds 2013 is de Tweede kamer zeer regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken bij de NVWA. Het feit dat de dierenarts inmiddels niet meer bij de NVWA werkt, heeft niets te maken met zijn signalen. De NVWA heeft dat ook uitgebreid besproken met de journalisten van NRC Handelsblad.

Ook wordt de suggestie gewekt dat het gaat om actuele incidenten. Dat is niet zo. Het gaat om signalen van een aantal jaren geleden. Inmiddels is het toezicht in de slachthuizen veranderd en verbeterd. Sinds de invoering van de nieuwe, uniforme wijze van controleren heeft de NVWA bijvoorbeeld tienduizenden inspecties uitgevoerd bij de roodvleesslachthuizen. Uit de analyse blijkt dat sinds de start van de nieuwe manier van toezicht houden de naleving verbeterd is en bedrijven vaker uit zichzelf voldoen aan wet- en regelgeving.

De naleving bij pluimveeslachterijen is weliswaar ook verbeterd, maar laat op onderdelen toch te wensen over. De NVWA neemt daar waar nodig maatregelen. Bij bedrijven waar schriftelijke waarschuwingen en boetes niet tot de gewenste naleving leiden, intensiveert de NVWA het toezicht en neemt ze stringentere maatregelen. Dat kan eventueel zelfs leiden tot (tijdelijke) sluiting van een pluimveeslachthuis. Dat gebeurde onlangs bij een pluimveeslachthuis in het noorden van het land.

Voor de goede orde. Zijn er in het verleden zaken niet goed gegaan bij het toezicht door de NVWA? Ja, daarom is er ook het verbeterplan. Het slachthuis is verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving. De toezichthouder grijpt in als er tekortkomingen zijn. De cijfers laten zien dat de NVWA dat ook steeds beter doet. Omdat het nóg beter kan, blijft de NVWA werken aan het verbeteren van het toezicht.

Zie ook

  • Naleving verbeterd bij slachthuizen (nieuwsbericht 18 januari 2017)
  • Minder verontreiniging op kippenvlees in pluimveeslachthuizen (nieuwsbericht 16 februari 2017)
  • Vragenuurtje Tweede Kamer (27 juni 2017)

Artikelen NRC Handelsblad 23 juni 2017