Reactie NVWA op kritiek op toezicht in slachthuizen in de uitzending van EenVandaag (05 december 2017)

De kritiek van 2 anonieme medewerkers van KDS doet geen recht aan het werk dat toezichthoudend dierenartsen en officiële assistenten van KDS met grote inzet doen. Het toezicht van de NVWA in slachthuizen is eenduidig en consequent. Dit wordt onderschreven door de herhaaldelijke audits van onder meer de Europese Commissie, winkelketens en autoriteiten uit landen waarnaar slachthuizen exporteren. Dit is mede het resultaat van het verbeterplan vleesketen dat in 2014 is ingezet.

De NVWA tolereert geen intimidatie van toezichthouders. Wanneer zich dit onverhoopt toch voordoet, neemt de NVWA maatregelen. Dat kan betekenen dat de keuring wordt gestaakt. Er kan dan niet meer geslacht worden.

De NVWA publiceert de analyse van de controleresultaten - de zogeheten naleefmonitor* - elk half jaar. Uiteraard bespreekt de NVWA deze bevindingen met de slachthuizen, zodat zij de nodige verbeteringen door kunnen voeren. De NVWA streeft ernaar om bij de volgende naleefmonitor ook de bedrijfsnamen te publiceren.

Er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees.

De bewering dat er door slachthuizen wordt gerommeld zodat de resultaten van de 'batchcontroles' altijd goed zijn, is aantoonbaar onjuist. Bij elk slachthuis neemt de NVWA een paar keer per dag onaangekondigde steekproeven. Als er tekortkomingen zijn, zoals verontreiniging op karkassen, treedt de NVWA op. Bekend is dat slachthuizen meer aandacht moeten hebben voor de hygiëne van karkassen. De belangrijkste controle vindt in de koelcel plaats, waar de karkassen na het slachtproces wachten op transport. Een toezichthoudend dierenarts controleert ook hier een paar keer per dag onaangekondigd en in alle rust steekproefsgewijs de karkassen.

Zichtkeuring is de Europese standaard en in lijn met EU regelgeving en het advies van de European Food Safety Authority. Om kruisbesmetting te voorkomen is het bij dieren met een laag risico - zoals varkens - voor de voedselveiligheid juist beter als de karkassen niet aangeraakt (en ingesneden) worden. Karkassen waarover twijfel bestaat, worden apart gehouden en aan een nadere inspectie door een toezichthoudend dierenarts onderworpen.

De bandsnelheid in een slachthuis wordt vastgesteld na een zorgvuldige beoordeling. NVWA en KDS bepalen of de bandsnelheid verantwoord is. Een slachthuis kan niet zelfstandig besluiten om de bandsnelheid te verhogen.