Reactie NVWA op vragen van RTL over slachthuizen in Noord-Nederland

Toezichthoudend dierenartsen van de NVWA hebben in 2018 bij 19 middelgrote roodvleesslachthuizen 70 rapporten van bevindingen opgemaakt voor de aanvoer van niet-transportwaardige dieren. In 2017 is dat 69 keer gebeurd. De NVWA herkent zich dan ook niet in het beeld dat er geen rapporten van bevindingen zouden worden opgemaakt.

NVWA vindt het van belang dat voedselveiligheid en dierenwelzijn boven iedere twijfel verheven zijn. Daarom heeft de NVWA sinds 2014 in het kader van het verbeterplan vleesketen het toezicht op slachthuizen geïntensiveerd. Uit de door de NVWA gepubliceerde naleefmonitors blijkt dat na deze intensivering van het toezicht de naleving is verbeterd, zowel ten aanzien van hygiëne als dierenwelzijn. 

Dat laat onverlet dat bij de NVWA over enkele middelgrote slachthuizen in het noorden van het land, waarop de NVWA geen permanent toezicht houdt, zorgen bestaan over de naleving ten aanzien van dierenwelzijn en hygiëne. Naar aanleidingen van de specifieke signalen hierover uit 2016 heeft de NVWA extra maatregelen genomen. Zo heeft de NVWA onder gezag van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk traject ingezet dat zowel in 2017 als in 2018 tot veroordelingen heeft geleid voor het vervoeren en ter slacht aanbieden van zieke en gewonde koeien. In aanvulling op het strafrechtelijke onderzoek heeft de NVWA acties uitgezet in de vorm van risicobeoordeling, traceringsonderzoek en medewerking aan een pilot met een mobiele dodingsunit.   

De NVWA besteedt er voortdurend aandacht aan dat dierenartsen op dezelfde manier toezicht houden. De onderlinge afstemming hoort bij het dagelijkse werk. Ter ondersteuning hiervan is er een apart uniformiteitsteam en een project Uniform Toezicht Houden. 

Eind 2018 waren er signalen dat enkele slachthuizen in het noorden mogelijk niet alle kadavers van afgekeurde runderen naar Rendac hadden laten afvoeren. De NVWA heeft hiernaar een gericht onderzoek uitgevoerd. Alle betreffende kadavers zijn in de administratie van destructiebedrijf Rendac getraceerd en vernietigd. Als extra borging toetst de interne auditdienst van de NVWA momenteel de toezichtsketen van boerderij tot en met slachthuis op eventuele hiaten.

Om er zeker van te zijn dat de NVWA de goede stappen onderneemt op de signalen over de noordelijke slachthuizen heeft de NVWA verzocht om een onafhankelijk extern onderzoek, dat momenteel loopt. De minister heeft aangegeven dat zij de Tweede Kamer voor het zomerreces over de uitkomsten zal informeren.