Reactie op feitenrapport over beëindigen 3 strafrechtelijke onderzoeken (18-09-2020)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Dat betekent dat het de rol is van de NVWA om er op toe te zien dat dierenwelzijn in de gehele keten – van veehouderij tot slachthuis – goed wordt geborgd en dat de maatschappij ervan uit moet kunnen gaan dat de NVWA signalen van misstanden grondig onderzoekt en optreedt als dat nodig is.

De NVWA is in 2018 begonnen met strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke misstanden bij 3 slachthuizen in Noord-Nederland. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 29 juni 2020 besloten deze strafrechtelijke onderzoeken stop te zetten omdat de onderzoeken vanuit de NVWA moeizaam verliepen en omdat de processen-verbaal door de NVWA niet tijdig werden aangeleverd en niet van voldoende kwaliteit bleken te zijn. Het management van de NVWA betreurt het dat de afspraken die met het OM over deze onderzoeken waren gemaakt niet zijn nagekomen en heeft daarom een feitenrapport over de gang van zaken rond deze onderzoeken opgesteld. Dit met het doel de oorzaken te identificeren, ervan te leren en op korte termijn concrete verbeteracties in te zetten. Om de objectiviteit van dit feitenrapport te borgen heeft de NVWA 2 ervaren leidinggevenden van 2 andere inspectiediensten gevraagd mee te kijken met het onderzoek. Het feitenrapport is vandaag door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Interim inspecteur-generaal Maarten Ruys: “Het feitenrapport laat duidelijk zien dat de NVWA tekort is geschoten bij de aansturing, monitoring en kwaliteitsborging bij deze strafrechtelijke onderzoeken en dat er tussen betrokken organisatieonderdelen van de NVWA niet goed is samengewerkt. Hierdoor is de NVWA er niet in geslaagd de kwaliteit te leveren die van de NVWA verwacht mag worden. Het feitenrapport laat ook zien wat we in het vervolg moeten doen om dit soort strafrechtelijke onderzoeken wel op een goede manier af te ronden. De belangrijkste les is dat we de voortgang van strafrechtelijke onderzoeken veel beter moeten bewaken en als dat nodig is effectiever bij moeten sturen. Daarnaast moeten we de buitengewoon opsporingsambtenaren  (boa’s) die deze onderzoeken uitvoeren beter ondersteunen. Dit met het doel de kwaliteit van de processen-verbaal te verhogen. De NVWA start direct met deze verbeterpunten die ook goed aansluiten bij de verbeteracties die we al in gang hebben gezet naar aanleiding van de zogenoemde ‘herbezinning’. Doel van deze herbezinning en de daaruit voortvloeiende concrete actiepunten is het toezicht van de NVWA te verbeteren en toekomstbestendig te maken.”