Vanaf 14 december nieuwe Europese toezichtsregels voor food, feed en fyto

Op 14 december 2019 treedt de OCR-wetgeving in werking. Deze nieuwe regels voegen veel bestaande wetgeving samen op het gebied van toezicht en vervangen deze. Het toezicht zal veranderen voor bedrijven die actief zijn op het gebied van import van planten, plantaardige producten, dieren, dierlijke producten en levensmiddelen.

OCR staat voor Official Control Regulation. De Europese verordening waarin deze wetgeving staat is Verordening (EU) 2017/625 en wordt ook wel de OCR genoemd.

Waarom nieuwe Europese regels?

De nieuwe Europese regels beogen een integrale en uniforme manier van toezicht te creëren in de landbouw- en voedselketen (de agri-food chain).

Het toezicht moet risico’s voor mens en dier voorkomen en uitschakelen op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Of het moet deze risico’s tot een acceptabel niveau reduceren.

Waar kan ik de wetgeving vinden?

De Europese Commissie heeft nog niet alle nieuwe wetgeving gepubliceerd. Hieronder ziet u een overzicht van de veranderingen voor een aantal sectoren die nu al wel bij de NVWA bekend zijn.

Wat verandert er voor ... ?

Eerst een overzicht voor bedrijven en keurpunthouders. Dan de wijzigingen op ICT-gebied.

Slachthuizen

Nieuwe Europese regels slachthuizen

Importeurs van vlees en vleesproducten

Het controleproces voor importeurs van vlees en vleesproducten blijft gelijk. U moet een zending nog steeds vooraf aanmelden met een kennisgeving. Die heet voortaan Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB) in plaats van Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB).

Verder blijven de documenten-, overeenstemmings- en materiële controles plaatsvinden in een grenscontrolepost. We verlagen de frequentie voor materiële controles voor producten over de hele linie.

Inhoudelijke importeisen voor vlees, vleesbereidingen en vleesproducten wijzigen niet. De bestaande landenlijsten en certificaatmodellen blijven van kracht.

Importeurs van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

De NVWA dient volgens artikel 59 van de OCR zogenoemde grenscontroleposten (GCP’s) aan te wijzen in Nederland. Een GCP is een afgebakend gebied in de onmiddellijke nabijheid van een punt van binnenkomst in de Europese Unie.

Binnen dit gebied mogen inspecties plaatsvinden in zogenoemde ‘Inspectie Centra (IC's)’. In aanvulling daarop kunnen bepaalde inspecties ook plaatsvinden op een locatie buiten een GCP-gebied. Zendingen moeten daarvoor eerst worden verlegd naar een zogenoemd ‘controlepunt’.

Het GCP-gebied wordt waarschijnlijk groter dan het huidige gebied waarbinnen Aangewezen Punten van Binnenkomst (API) en Aangewezen Punten van Invoer (API) vallen. Bedrijven binnen de nieuwe grenzen van het GCP kunnen een aanvraag doen om als inspectiecentrum te worden aangewezen.

Als er veel Inspectie Centra-punten bij komen zullen in verband met  de beschikbaarheid van NVWA-toezichthouders de kosten toenemen. Daarom is de NVWA nu met het georganiseerde bedrijfsleven in overleg over het goed regelen van dit proces.

ABP wordt inspectiecentrum

Voor bedrijven die voor 14 december 2019 waren aangewezen als Aangewezen punt van Binnenkomst (ABP) zal de aanwijzing overeenkomstig artikel 59 van Verordening 2017/625 omgezet worden in een aanwijzing als inspectiecentrum binnen een grenscontrolepost, zoals bedoeld in Artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014.

API wordt controlepunt

Voor bedrijven die momenteel zijn aangewezen als een invoerpunt voor levensmiddelen afkomstig uit derde landen, de zogeheten Aangewezen punten van Invoer (API) wordt deze aanwijzing per 14 december 2019 omgezet in een aanwijzing als controlepunt, zoals bedoeld in Artikel 53 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/625.

De relevante regelgeving is per 12 december 2019 door de EU gepubliceerd, bijvoorbeeld over registratie van Onward Tranportation locaties. De komende tijd worden eventuele aanpassingen geïmplementeerd. Wij verzoeken u daarom om voor de definitieve besluitvorming onze website nvwa.nl en de overleggen met brancheorganisaties te volgen.

Importeurs van eieren en eiproducten en van rauwe melk, colostrum, zuivelproducten , diervoerders en dierlijke bijproducten

Het controleproces voor importeurs blijft gelijk. U moet een zending nog steeds vooraf aanmelden met een kennisgeving. Die heet voortaan Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB) in plaats van Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB).

Verder blijven de documenten-, overeenstemmings- en materiële controles plaatsvinden in een grenscontrolepost. Inhoudelijke importeisen voor deze producten wijzigen niet. De bestaande landenlijsten en certificaatmodellen blijven van kracht.

Importeurs van visserijproducten, gelatine, collageen, slakken, kikkerbillen, honing, reptiel vlees, zeer verfijnde producten en insecten voor humane consumptie

Het controleproces voor importeurs blijft gelijk. U moet een zending nog steeds vooraf aanmelden met een kennisgeving. Die heet voortaan Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB) in plaats van Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB).

Verder blijven de documenten-, overeenstemmings- en materiële controles plaatsvinden in een grenscontrolepost. Per 14 december 2019 zijn de landenlijsten en certificaatmodellen volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 van kracht. Voor de certificaatmodellen geldt een overgangstermijn tot en met 13 maart 2020 mits ondertekend vóór 14 december 2019.

Verscherpte controles op producten van dierlijke oorsprong

Wat gelijk blijft is dat 10 opeenvolgende zendingen conform moeten zijn om de verscherpte controle op te heffen. We stellen een opgelegde controle in als er 3 niet conforme zendingen zijn binnen deze reeks van 10.

Nieuw is dat het derde land een onderzoek moet instellen en een actieplan moet indienen bij de EU. Om een opgelegde controle te kunnen opheffen moet het derde land een bevredigend actieplan overleggen en moet een ononderbroken reeks van 30 partijen conform zijn.

Importeurs van planten en plantaardige producten

Voor planten en plantaardige producten wordt per 14 december 2019 de gehele fytosanitaire wetgeving vervangen door de OCR en PHR. Informatie daarover kunt u vinden op de pagina fytosanitaire wetgeving vanaf 14 december 2019.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen zijn:

Zie ook de websites van de plantaardige keuringsdiensten KCB, Naktuinbouw, BKD en NAK. Zie ook ‘wat verandert er op het gebied van ICT'.

Laboratoria

Laboratoria die analyses uitvoeren voor officiële controles moeten onder de OCR aangewezen worden als Officieel Laboratorium. Bent u onder de huidige wetgeving al aangewezen? Dan ontvangt u een brief waarin dit staat en waarin u wordt aangewezen als Officieel Laboratorium onder de nieuwe wetgeving.

Voor plantgezondheid is de laboratoriumstructuur in EU-wetgeving nieuw. Hier zullen laboratoria nu voor het eerst op worden aangewezen. Ook dit wordt per brief aan de betreffende laboratoria kenbaar gemaakt.

Laboratoria die werk uitvoeren voor de FAVV (Belgische Bevoegde Autoriteit) moeten onder de nieuwe wetgeving ook door de NVWA worden aangewezen als Officieel Laboratorium. De betreffende laboratoria ontvangen een brief met specifieke aanwijzing voor werkzaamheden voor de FAVV.

In afstemming met de FAVV zal in 2020 het systeem van audits en borging ingeregeld worden.

Keurpuntenhouders / aanbieders

De officiële benamingen van keurpunten veranderen.

Voor levende dieren, dierlijke producten, levensmiddelen en plantaardige goederen heten de gebieden voortaan allemaal Grens Controle Post (GCP). In die gebieden liggen voortaan de Inspectiecentra. De benamingen BIP, API, APB verdwijnen.

De geografische indeling van GCP's voor levende dieren en dierlijke producten verandert niet.

Plantaardige producten

Voor plantaardige producten wordt voorlopig heel Nederland als GCP aangewezen.

Levensmiddelen

Voor levensmiddelen is de bedoeling dat de gebieden ruimer worden dan nu. Dit wordt van toepassing zodra de NVWA hierover afspraken heeft gemaakt met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Gesprekken hierover lopen al.

Reeds erkende keurpunten

Reeds erkende keurpunten ontvangen een brief waarin de erkenning wordt omgezet naar een aanwijzing volgens de nieuwe regelgeving. Het onderscheid tussen 2 huidige entrepottypen (veterinair vrij entrepot en scheepsleverancier) voor opslag van niet EU-waardige goederen vervalt. Er resteert één soort entrepot.

Van hieruit kunnen straks goederen ook naar een ander entrepot worden vervoerd. Verder dient de bevestiging van aankomst na uiterlijk 15 dagen na vertrek uit het entrepot te worden aangeleverd; dit was 30 dagen.

Export van planten en plantaardige producten

De Fytosanitaire certificaten hebben een (iets) ander uiterlijk gekregen en het zogenaamde Communicatiedocument is vervangen door het wettelijk verankerde Pre-exportcertificaat.

Via dit Pre-exportcertificaat kunnen garanties /verklaringen die nodig zijn voor export worden meegegeven met zendingen op hun reis door de EU naar de lidstaat van export.

Bijvoorbeeld een verklaring voor een veldinspectie in Italië voor een zending bomen die vanuit Nederland wordt geëxporteerd. Dit Pre-exportcertificaat mag ook als bijlage van het exportcertificaat worden meegestuurd.

Verleggen van zendingen

Zendingen kunnen soms buiten de GCP worden geïnspecteerd. Dit gebeurt nu ook al. De uitvoeringsverordening die dit onder de OCR regelt, is nog niet gepubliceerd. Tot publicatie daarvan verandert er voor u niets.

Doorvoer van goederen

Voor producten van dierlijke oorsprong zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. Alleen dient de bevestiging van aankomst na uiterlijk 15 dagen na vertrek uit het entrepot te worden aangeleverd, dit was 30 dagen.

Transhipment

Bij producten van dierlijke oorsprong wijzigen de termijnen waarna een inspectie dient plaats te vinden van 12 uur naar 3 dagen voor luchthavens en van 7 dagen naar 30 (of 90) dagen voor zeehavens. Pas na deze termijn dient een documentencontrole te worden uitgevoerd.

Retributies

Naast bestaande retribueerbare activiteiten worden nieuwe retribueerbare activiteiten toegevoegd, waaronder transit, transhipment en herinspecties Fyto/gewasbescherming. Diverse uitvoeringsverordeningen die dit onder de OCR regelen zijn pas recentelijk of nog niet gepubliceerd. Tot publicatie daarvan verandert er voor u niets.

Het inregelen van nieuwe retributies vergt een doorlooptijd van meerdere maanden. Dit betekent dat deze naar verwachting per 1 april 2020 worden doorgevoerd. Kijk op nvwa.nl voor meer informatie over retributies.

ICT

De Nederlandse overheid maakt gebruik van de nationale CLIENT-systemen VGC en CLI bij importcontroles. Het bedrijfsleven stuurt de vooraanmelding van zendingen dus vooral via deze systemen in. Daarin zijn voor alle vooraanmeldingen de velden means of transport en de EORI nummers van de importeur en ladingbelanghebbende nieuw.

Voor fyto is de aankomsttijd (ETA) nieuw, en voor fytosanitair zijn de velden importeur, exporteur en ladingbelanghebbende gewijzigd van optioneel naar verplicht.

Per 14 december 2019 gaat de wetgeving in. Grote delen van de wetgeving waren al gepubliceerd maar een aantal Verordeningen is pas op 12 december 2019 in het Publicatieblad van de EU verschenen.

Dit is een van de redenen dat de hele IT-keten pas per 1 april 2020 volledig operationeel kan zijn. De Message Information Guide’s (MIG’s) worden vanaf 1 februari 2020 geïmplementeerd in de nationale importsystemen. De overheid adviseert het bedrijfsleven om zo volledig mogelijk berichten via VGC en CI in te sturen om vertragingen te voorkomen.

TRACES

Het huidige TRACES systeem van de EU-Commissie blijft tot eind januari 2020 beschikbaar voor import van producten van dierlijke oorsprong, maar ook voor uitslagen vanuit entrepots.

Voor dieren, levensmiddelen en fytosanitaire zendingen wordt TRACES NT per 14 december 2019 in gebruik genomen. Ladingbelanghebbenden blijven de aanmeldingen gewoon naar de huidige CLIENT-systemen VGC en CLI sturen.

De NVWA zorgt voor de registratie in TRACES New Technology. Wijzigingen en de gevolgen voor de IT-systemen, worden met direct betrokkenen de komende maanden afgestemd.

Het is niet de bedoeling dat bedrijven zelf vooraanmelding in Traces New Technologie (TNT) plaatsen, omdat die dan niet via de nationale systemen behandeld kunnen worden. De nationale systemen VGC of CLI blijven dus leidend.

De OCR heeft voorlopig geen gevolgen voor het vrijmaken van zendingen door de douane.

Houten verpakkingen; gebruikers en leveranciers

Ander toezicht in 2020

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van de NVWA. Wij geven uw vragen dan door aan de betrokken specialisten.