NVWA en VWS in beroep tegen uitspraak sjoemelsigaret (06-12-2022)

De NVWA staat voor de volksgezondheid. De staatssecretaris van VWS en wij maken ons grote zorgen over het bestaan van ‘sjoemelsigaretten’. Daarmee bedoelen we filtersigaretten die volgens een door de tabaksindustrie ontwikkelde en in Europa voorgeschreven meetmethode (de zogenoemde ISO-methode) voldoen aan maximumnormen voor giftige en kankerverwekkende stoffen en tegelijkertijd die maximumnormen overschrijden als er een andere meetmethode wordt gebruikt die veel realistischer het roken van een sigaret nabootst.

Wij willen graag zo snel mogelijk krachtig op kunnen treden tegen deze sigaretten en de producenten, importeurs en distributeurs die hiervoor verantwoordelijk zijn. Om dat succesvol te kunnen doen is een stevige juridische basis nodig, zodat handhaving standhoudt en effect heeft. De afgelopen jaren leek er geen juridische mogelijkheid te zijn om handhavend op te treden. Maar recent is er een hoopvolle juridische ontwikkeling geweest. Op 4 november jl. heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat wij handhavend moeten optreden tegen de zogenoemde sjoemelsigaretten. Die uitspraak is positief in de strijd tegen sjoemelsigaretten, maar roept tegelijkertijd de nodige juridische vragen op over de toepassing hiervan in de praktijk. Uit de uitspraak volgt namelijk dat de tabaksindustrie wel de zogenoemde ISO-methode mag toepassen om giftige en verslavende stoffen in sigaretten te meten. Maar ook dat deze methode niet mag worden gebruikt om een particulier handhavingsverzoek af te wijzen.

Wij en de staatssecretaris hebben uitgebreid juridisch advies ingewonnen over wat er nodig is om tot succesvolle handhaving over te kunnen gaan. De uitkomst daarvan is dat er een beter juridisch fundament nodig is om te voorkomen dat handhaving van de sjoemelsigaret in daaropvolgende juridische procedures geen standhoudt. Daarom gaan de staatssecretaris en wij tegen de uitspraak in beroep.

Ondertussen zullen wij onderzoek laten doen met de eerlijkere TobLabNet meetmethode naar de verslavende en giftige stoffen in filtersigaretten die op de markt zijn. De eerste resultaten verwachten we voor de zomer. De resultaten van dit onderzoek zullen we publiceren om consumenten zo goed mogelijk te informeren.