Naleving verbeterd bij slachthuizen

Het risicogerichte en eenduidige toezicht van de NVWA op roodvleesslachthuizen werpt vruchten af. In 2014 startte de NVWA met deze manier van controleren. Sindsdien is een verbetering te zien in de naleving van wet- en regelgeving bij roodvleesslachthuizen. Bij roodvlees gaat het om vlees van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

De nieuwe en uniforme manier van toezicht houden op roodvleesslachthuizen is één van de resultaten van het “Plan van aanpak NVWA” dat in 2014 is vastgesteld. Aan de hand van controlelijsten delen inspecteurs van de NVWA met de slachterijen wat er wel en niet goed gaat tijdens het slachtproces. Daarbij wordt vooral gekeken naar risico-onderdelen als hygiënisch werken en dierenwelzijn. Uit analyse van de controlelijsten ontstaat een duidelijk beeld van de naleving bij een bedrijf. Wanneer een slachthuis langere tijd aantoonbaar goed presteert kan het aantal controles omlaag. Bij niet-naleving gaat het aantal controles juist omhoog.

Aandachtspunten

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daar waar dit niet gebeurt neemt de NVWA corrigerende maatregelen of maakt rapporten van bevindingen op met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen.
Sinds de invoering van de nieuwe wijze van controleren heeft de NVWA tienduizenden inspecties uitgevoerd bij de roodvleesslachthuizen. Uit de analyse blijkt dat sinds de start van de nieuwe manier van toezicht houden de naleving verbeterd is en bedrijven vaker uit zichzelf voldoen aan wet- en regelgeving.

De NVWA ziet nog een aantal aandachtspunten. Zo dienen de roodvleesslachthuizen, om het hygiënisch werken verder te verbeteren, meer aandacht te besteden aan het voorkomen van verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en aan het regelmatiger reinigen en ontsmetten van gereedschappen en messen. De NVWA gaat met de slachterijen in gesprek over hun individuele aandachtspunten.

Infographics

Onderstaande infographics geven een beeld van de naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote slachthuizen en kleine en middelgrote slachthuizen. De grote roodvleesslachthuizen staan onder permanent toezicht van de NVWA en nemen 90% van de productie voor hun rekening. De overige 10% van de productie is afkomstig van kleine en middelgrote slachthuizen. Daar wordt incidenteel tot enkele dagen per week geslacht.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.