Squishies (squeezies) voldoen aan onderzochte chemische eisen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht in april en juni 2018 de chemische veiligheid van de nieuwe rage squishies (ook bekend onder de naam squeezies). Een squishie is een speelgoedfiguurtje dat je kunt induwen en dat daarna weer langzaam haar normale vorm krijgt. Ze zijn te koop in verschillende vormen, van een smiley of poppetje tot snoep en levensmiddelen. Sommige squishies zijn ook geparfumeerd, zodat er - vooral bij het uitzetten van de squishies - een geur vrij komt. Op basis van een snelle marktverkenning blijkt dat het gehalte aan de chemische stoffen in de onderzochte squishies onder de grenswaarde blijft en dat ze voldoen aan de wettelijke Europese eisen.

Popcorn squishies
©NVWA

Aanleiding

Medio juni bereikte de NVWA het bericht dat volgens de Deense overheid squishies niet veilig zijn voor kinderen omdat ze een te hoog gehalte aan chemische stoffen afgeven. De grootste zorgstoffen die genoemd worden zijn dimethylformamide, styreen en tolueen. Blootstelling aan deze zogenoemde reprotoxische stoffen kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid van mensen, of tot afwijkingen in de ontwikkeling van het embryo of de foetus.

NVWA onderzoek

In april 2018 onderzocht de NVWA 30 verschillende squishies op de aanwezigheid van chemische stoffen om een beeld te krijgen welke stoffen in de squishies zitten. Naar aanleiding van de Deense melding heeft de NVWA een vervolgonderzoek ingesteld gericht op de door hen aangegeven zorgstoffen. Hierbij zijn 12 nieuwe squishies specifiek onderzocht op het gehalte van de zorgstoffen uit het Deense onderzoek. De Europese wetgeving stelt eisen aan het gehalte van deze stoffen en niet aan de afgifte.

Wettelijke eisen

Squishies moeten voldoen aan de eisen uit de Europese Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG. Voor reprotoxische stoffen (bewezen of verdacht voor de mens) wordt hierin verwezen[1] naar de Europese CLP verordening[2]. Ze mogen tot een bepaald gehalte aanwezig zijn in speelgoed. Alleen op basis van deze wettelijke gehalte-eisen kan de NVWA handhaven.

Resultaten

In april 2018 voerde de NVWA een snelle screening uit van 30 squishies op de aanwezigheid van chemische stoffen:

  • ongeveer de helft bevatte het oplosmiddel cyclohexanon;
  • een kwart bevatte tolueen. Dit oplosmiddel mag tot een gehalte van 3% in speelgoed toegepast worden;
  • een vijfde bevatte dimethylformamide. Dit oplosmiddel mag tot een gehalte van 0,3% in speelgoed toegepast worden;
  • daarnaast zijn allergene parfumstoffen aangetroffen, waaronder citronellol, linalol en limoneen. Deze stoffen mogen in speelgoed zitten; boven een gehalte van 100 mg/kg moeten ze worden vermeld op het etiket.

In juni 2018 bemonsterde de NVWA 12 nieuwe squishies in het winkelkanaal en onderzocht deze op het gehalte aan de oplosmiddelen tolueen, styreen en dimethylformamide. In alle onderzochte squishies zijn een of meerdere van deze stoffen aanwezig. Het gehalte blijft echter onder de grenswaarde zoals aangegeven in de speelgoedrichtlijn en de CLP-verordening. Alle 12 onderzochte squishies voldoen dus aan de wettelijke gehalte-eis van deze stoffen.

1Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed, bijlage II, hoofdstuk III punt 4.

2 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.