Dierenwelzijn vaak op orde, maar soms ernstige incidenten

De meeste veehouders in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn goed na. Toch stuiten inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens inspecties soms ook op ernstige overtredingen en schrijnende situaties.

De NVWA heeft ongeveer 200 bedrijven intensiever in beeld omdat inspecteurs hier ernstige of herhaalde overtredingen hebben geconstateerd. Bij ongeveer 20 van deze bedrijven hebben inspecteurs in 2017 meer dan 5 inspecties uit moeten voeren omdat overtredingen niet of niet voldoende hersteld waren. Dat blijkt uit factsheets met resultaten van dierenwelzijnsinspecties over 2017 van de NVWA.

Varkens in een stal en 2 NVWA inspecteurs die de breedte opmeten van het hok
©NVWA

Optreden tegen dierverwaarlozing

De NVWA treedt strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op tegen ernstige dierenwelzijnsovertredingen. Bij het strafrechtelijk traject maakt de NVWA proces-verbaal op en stuurt dit in naar het Openbaar Ministerie.

Het is vervolgens aan de Officier van Justitie en uiteindelijk de rechter om een passende straf op te leggen. Het bestuursrechtelijk traject is naast sanctionerend (bestuurlijke boete) ook gericht op herstel. De NVWA kan op basis van bestuursrecht afdwingen dat de situatie voor de dieren snel verbeterd wordt of – als dat niet snel genoeg kan – de dieren voor de nodige diergeneeskundige verzorging overbrengen naar een opslaghouder waar goed voor de dieren wordt gezorgd. Een verbod op het houden van dieren bij overtreding van de dierenwelzijnsregels kan op dit moment alleen door de strafrechter opgelegd worden.

Inspecties gezelschapsdieren

In 2017 kreeg de NVWA 527 meldingen over gezelschapsdieren (voornamelijk honden en katten). De NVWA voert risicoanalyses uit zodat beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk ingezet wordt. Bij 11% van de meldingen over gezelschapsdieren is sprake van honden die afkomstig zijn uit landen met een hoog rabiësrisico. Deze meldingen krijgen voorrang omdat rabiës (hondsdolheid) een ook voor mensen dodelijke ziekte is als zij niet snel genoeg wordt behandeld. Van de 112 inspecties die de NVWA bij handelaren, fokkers en dierenasielen heeft uitgevoerd was 95% niet akkoord. Dit geeft aan dat er bij deze risicoanalyse bijna alleen zaken geselecteerd worden waar daadwerkelijk sprake is van overtredingen. De overtredingen betroffen vooral administratieve zaken.

Meldingen landbouwhuisdieren

De NVWA krijgt jaarlijks ongeveer 2.100 meldingen van verwaarlozing van runderen, schapen, melkgeiten en andere landbouwhuisdieren. Alle meldingen worden door de NVWA beoordeeld. Hierbij kijkt de NVWA of de melding actueel en volledig is en of er sprake is van overtreding van wet- en regelgeving. Ongeveer 4 van de 10 meldingen zijn aanleiding voor een inspectiebezoek door een inspecteur. In 2016 bleek er bij 33% van de onderzochte meldingen daadwerkelijk sprake te zijn van een of meerdere overtredingen. In 2017 was dit 41%.

Overige dierenwelzijnsinspecties

Naast de gegevens over dierverwaarlozing bij landbouwhuisdieren heeft de NVWA ook factsheets over diersoortspecifieke welzijnsinspecties, bij melkgeiten, schapen, paarden, vleeskuikens, nertsen, legkippen, varkens, runderen (melkvee) en gezelschapsdieren openbaar gemaakt.

Er zijn in totaal 39.390 veehouderijbedrijven in Nederland. De NVWA houdt daarom risicogericht toezicht en voert vooral daar inspecties uit waar op basis van meldingen en risicoanalyses de meeste overtredingen te verwachten zijn. De naleefbeelden die deze risicogerichte inspecties en relatief kleine steekproeven opleveren zijn niet representatief voor de naleving in de hele sector. In 2017 zijn 779 van de 39.390 bedrijven bezocht, daarmee was de toezichtintensiteit 2,0%.

Inspecties dierenwelzijn 2017 (risicogerichte en/of steekproefsgewijze controles)

1De naleefbeelden van risicogerichte en relatief kleine steekproeven zijn niet representatief voor de naleving in de hele sector.
Soort bedrijf Aantal geïnspecteerde bedrijven Aantal akkoord1
Melkgeiten 86 93%
Schapen 91 96%
Paarden 85 89%
Nertsen 150 98%
Legkippen 38 95%
Varkens 123 82%
Vleeskuikens 78 56%
Runderen 128 82%

Bovenstaande betreft de inspecties dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. De NVWA heeft eerder gegevens over dierenwelzijn bij slachtplaatsen openbaar gemaakt, zie inspectieresultaten pluimvee slachterijen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Documenten