Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2020

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven en personen die activiteiten verrichten die bedrijfsmatig zijn in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2020. De tarieven worden aangepast aan de stijgende lonen en prijzen. De indexering bedraagt dit jaar 2,5% (conform het percentage in de Macro Economische Verkenning 2020).De kwartier- en starttarieven Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) stijgen respectievelijk met 3,9% en 5,3%. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de verwachte CAO-loonstijging

Bladzijde uit de Staatscourant

KPMG-onderzoek

Op dit moment doet KPMG een onderzoek naar de doelmatigheid, het kostprijsmodel en de retributietarieven van de NVWA. Dit onderzoek is een vervolg op het rapport van de Auditdienst Rijk begin dit jaar. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in december 2019 worden opgeleverd. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten van KPMG en de verdere besluitvorming hierover, kunnen de tarieven van de NVWA in de loop van 2020 nog worden aangepast.

Europese Controleverordening

Op 14 december 2019 gaat een nieuwe Europese Controleverordening in. Daarin staat dat initiële opleidingskosten van assistenten bij import veterinair niet meer mogen worden doorbelast. Dit leidt tot aanpassing van enkele NVWA-tarieven, bijvoorbeeld een verlaging van kilogramtarieven bij import veterinair met 0,6%. Dit leidt tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven in 2020 van circa €65.000.

De tarieven van de NVWA worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie van LNV heeft de nieuwe tarieven NVWA op 12 november 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Voor het ministerie van VWS is de publicatiedatum 29 november 2019. De nieuwe tarieven staan ook op de website van de NVWA.

Doorberekenen van kosten

De NVWA wordt voor ongeveer 70% betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30% zijn inkomsten uit keuringen en herinspecties bij bedrijven. Deze bedragen worden via retributies bij het bedrijfsleven in rekening gebracht. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De NVWA-tarieven worden daarom jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

In dit bericht is op 10 januari 2020 ter verduidelijking toegevoegd dat het gaat om tarieven die de NVWA in rekening brengt bij bedrijven en bij personen die activiteiten verrichten die bedrijfsmatig zijn.