NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende weken extra inspecties uit om te controleren of boeren zich houden aan de regels voor het uitrijden van mest. De NVWA start nu met deze inspecties omdat vanaf 16 februari 2020 weer drijfmest uitgereden mag worden op gras- en bouwland.

Om te voorkomen dat stikstof uit de mest onnodig in de omgeving terecht komt, is het belangrijk dat de regels voor het uitrijden van mest goed worden nageleefd.

Tractor rijdt mest uit op akker
©NVWA

Inspecties NVWA

De inspecties worden zowel met opvallende NVWA-auto’s als met onopvallende auto’s uitgevoerd. Inspecteurs controleren of er niet al vóór de datum van 16 februari mest uitgereden wordt en zien er onder meer op toe dat boeren zich houden aan de regels voor het emissiearm uitrijden van vaste mest en drijfmest.

Vaste mest of steekvast zuiveringsslib op bouwland moet in maximaal twee direct opeenvolgende werkgangen worden aangewend en ondergewerkt. Hierbij moet de vaste mest of slib met grond worden afgedekt of intensief door de grond worden vermengd. Vloeibare mest (drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib) moet emissiearm worden aangewend met een bemester die volledig tot de grond gesloten is en die de mest in de grond injecteert of vermengt.

De zogenoemde sleepvoet, een bemester waarmee mest in strookjes van maximaal 5 cm breedte op de grond tussen het gras uitgereden wordt, is alleen nog toegestaan voor bemesting van grasland op klei- en veengronden als de mest met voldoende water wordt verdund (minimaal één deel water op twee delen mest of vloeibaar zuiveringsslib). Boeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij bij een inspectie direct duidelijk kunnen maken hoeveel water er aan de mest is toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een pomp waarop de hoeveelheid toegevoegd water afgelezen kan worden.

Naast de datum van uitrijden en de gebruikte technieken controleren inspecteurs van de NVWA ook of aan de andere verplichtingen is voldaan. Bijvoorbeeld de regels voor vervoersbewijzen, wegen, monstername en AGR-GPS.

Optreden tegen overtredingen

Als inspecteurs overtredingen constateren bij het uitrijden van mest, maken zijn proces-verbaal op. Het overtreden van de regels voor het emissiearm uitrijden van mest kan ook leiden tot een korting op de betalingsrechten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.