Gebruik van oppervlaktewater voor de aardappelteelt

Het is mooi voorjaarsweer, en akkerbouwers gaan aan de slag om te zaaien en te poten. Aardappeltelers moeten zichzelf dan de vraag stellen: 'Mag ik mijn perceel beregenen met oppervlaktewater, voorafgaand aan de grondbewerking voor aardappelen?' De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil de regels voor het gebruik van oppervlaktewater nog eens onder de aandacht brengen. Het gebruik van bronwater is niet aan fytosanitaire regels gebonden en is toegestaan.

Pompinstallatie aan de rand van een omgeploegde akker om aan te sluiten op het slootwater voor beregening
Beeld: ©NVWA

Samengevat zijn de volgende regels van toepassing voor oppervlaktewater als volgt:

Beregeningsverbod voor pootgoed

Sinds 2005 geldt voor de teelt van pootaardappelen in geheel Nederland een wettelijk verbod op het gebruik van oppervlaktewater 'op enigerlei wijze voor of bij' de teelt van pootgoed. Het verbod geldt voor NAK-pootgoed, ATR-pootgoed én TBM-pootgoed. Het gebruik van oppervlaktewater voor gewasbespuitingen en het beregenen van pootaardappelgewassen is dus niet toegestaan.

Maar het verbod gaat verder dan deze toepassingen, want het volgende is ook verboden:

Beregening voorafgaande aan het poten, bijvoorbeeld om kluiten fijn te kunnen maken.

Besmetting kan optreden via onkruiden (bijvoorbeeld nachtschade-achtigen) of doordat de bruinrotbacterie enige tijd in de grond kan overleven. Het gebruik van oppervlaktewater voorafgaand aan de teelt van pootaardappelen is daarom ook verboden.

Beregening voorafgaande aan het rooien

Beregening wordt toegepast om een perceel 'rooibaar' te maken. Besmetting kan optreden via  wateropname van de aardappelen in de rug. Het gebruik van oppervlaktewater voorafgaand aan het rooien van pootaardappelen is daarom ook verboden.

Beregeningsverbod voor consumptie- en zetmeelaardappelen

Het beregeningsverbod zoals dit voor pootaardappelen in geheel Nederland van toepassing is (dus ook voorafgaand aan poten en rooien) geldt ook voor consumptie- en zetmeelaardappelen, maar uitsluitend binnen de beregeningsverbodsgebieden. Buiten deze gebieden gelden geen beperkingen op het gebruik van oppervlaktewater.

Op de website van de NVWA kan men nagaan of een perceel gelegen is binnen een beregeningsverbodsgebied.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).