Tijdelijke aanpassing dienstverlening R&D Fyto in verband met Corona

Als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus worden fysieke verificatie-audits voor het afgeven van vergunningen in het kader van R&D Fyto (Verordening (EU) 2019-829) tijdelijk opgeschort. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schort de fysieke audits op omdat medewerkers van de NVWA de voorgeschreven maatregelen in verband met het Coronavirus in acht moeten nemen.

Bedrijven en instellingen die onderzoek uitvoeren met organismen, planten, grond en groeimedia die een risico kunnen vormen voor de plantgezondheid in Nederland moeten voor import, verkeer en onderzoek van risicodragende materialen een vergunning R&D Fyto aanvragen bij de NVWA. De NVWA beoordeelt deze aanvragen op basis van Verordening (EU) 2019-829.

Tijdelijke aanpassingen in verband met Corona 

  • Bij een aanvraag tot ongewijzigde voortzetting van reeds eerder beoordeelde, goedgekeurde  en vergunde activiteiten kan de NVWA er tijdelijk voor kiezen om de gebruikelijke verificatieaudit achterwege te laten. De R&D Fyto (EU) 2019-829 vergunning wordt dan op basis van een deskstudie verleend. Zodra uitvoering van audits weer mogelijk wordt zal de reguliere audit op naleving van de vergunningsvoorwaarden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
  • Bij wijze van uitzondering kan de NVWA op aanvraag ook besluiten om de geldigheidstermijn van aflopende R&D Fyto (EU) 2019-829 vergunningen ambtshalve te verlengen.
  • Aanvragen van nieuwe, niet eerder beoordeelde en goedgekeurde activiteiten en faciliteiten worden door de NVWA administratief  en inhoudelijk beoordeeld. De afgifte van R&D Fyto (EU) 2019-829 vergunningen zal zo nodig echter tijdelijk worden opgeschort totdat ook een verificatieaudit kan worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen van opschorting van de vergunningverlening zal de NVWA contact met u opnemen.  En zodra het mogelijk is ook weer een afspraak plannen voor een verificatieaudit.
  • De uitvoering van reguliere audits R&D Fyto (EU) 2019-829 loopt mogelijk ook vertraging op. Zodra de uitvoering van de reguliere audits weer mogelijk is worden ook deze weer in overleg met u gepland en uitgevoerd.

Procedure anvragen R&D Fyto ongewijzigd

De NVWA blijft de gebruikelijke werkwijze bij de behandeling van (EU) 2019-829 aanvragen onveranderd toepassen. Zo kunt u vergunningaanvragen digitaal blijven indienen. Ingediende aanvragen worden zoals gebruikelijk beoordeeld op fytosanitaire risico’s en inperkende maatregelen. Verder geldt dat het op aanvraag afgeven van transportdocumenten (Letter of Authority, LoA’s) voor vergunde activiteiten onveranderd mogelijk blijft. Ook de importinspecties van onder (EU)2019-829 geïmporteerde zendingen worden op de gebruikelijke manier uitgevoerd.

Bedrijven en instellingen kunnen voor vragen contact opnemen via de postbus PD2008-61-EG@minlnv.nl.