NVWA: monstername Salmonella moet ook tijdens vogelgriep-uitbraken doorgaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst pluimveehouders er op dat de officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella ook tijdens uitbraken van vogelgriep door moet gaan. De monstername wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door het bedrijf C-mark B.V.

Medewerkers van dit bedrijf hebben de instructie gekregen om het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven strikt op te volgen. Bedrijven in beschermings- en toezichtgebieden (BT-gebied) worden door C-mark niet bezocht.

Het is belangrijk dat monitoring op Salmonella ook tijdens vogelgriepuitbraken doorgaat omdat deze monitoring belangrijk is voor de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren. De officiële monitoring is een Europese verplichting waar Nederland als lidstaat aan moet voldoen. Indien de verplichting niet gehaald wordt, kan dit verregaande consequenties hebben voor de Europese subsidies voor het Salmonella programma.

Pluimveehouders zijn verplicht om medewerking te verlenen bij de officiële monstername. Als bedrijven niet meewerken wordt hiervan melding gemaakt bij de NVWA waarna een bestuursrechtelijk traject kan volgen. Pluimveebedrijven waar officiële bemonstering wordt voorgeschreven zijn: vermeerderingsbedrijven (alle stallen 2 monsternames per productiecyclus), leghennen (1 stal per bedrijf met meer dan 1.000 dieren), vleeskuikens (1 stal bij 10% van de bedrijven) en kalkoenen (1 stal bij 10% van de bedrijven).