Veel varkenshouders registreren aan- en afvoer van varkens te laat in I&R-systeem

Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) blijft een belangrijk aandachtspunt. Dat blijkt uit administratieve inspecties die Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2020 bij varkenshouders heeft uitgevoerd. Het tijdig melden van verplaatsingen van dieren is van groot belang; dieren moeten bij een dierziekte-uitbraak, zoals Afrikaanse varkenspest, namelijk onmiddellijk kunnen worden getraceerd.

varken in stal
Beeld: ©NVWA

De NVWA heeft in 2020 op afstand administratieve inspecties uitgevoerd aan de hand van een analyse van de gegevens van het I&R systeem. Uit deze analyse bleek al dat circa 40% van de varkenshouders zich niet altijd hield aan de wettelijke meldtermijnen voor verplaatsen van varkens. De NVWA heeft vervolgens bij een groep van 240 varkenshouders waar op basis van de analyse de meeste tekortkomingen werden vermoed administratieve inspecties uitgevoerd. De NVWA heeft op basis van deze inspecties 59 schriftelijke waarschuwingen en 175 bestuurlijke boetes opgelegd. Het boetebedrag voor deze overtreding is € 1.500.

Naast het niet op tijd melden van de aan- en afvoer van dieren bleek bij inspecties in 2020 dat ook doodmeldingen van varkens niet altijd op tijd worden geregistreerd. Een ander aandachtspunt is het invullen van het kenteken van de transportwagen waar dieren mee aan- of afgevoerd zijn. Deze informatie is erg belangrijk als bij een dierziekte-uitbraak transportbewegingen in kaart gebracht moeten worden. De NVWA vraagt daar daarom ook extra aandacht voor.

De wettelijke meldtermijn voor het doen van een aan- of afvoermelding van varkens en voor het melden van dode varkens is 2 werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In het interventiebeleid van de NVWA is opgenomen welke interventie de NVWA toepast als de houder te laat meldt. Als meldingen binnen 7 dagen worden gedaan of als er niet meer dan 3 meldingen meer dan 7 dagen te laat zijn gedaan, geeft de NVWA bij een eerste constatering een schriftelijke waarschuwing. Is een varkenshouder meer dan 3 keer 7 dagen te laat geweest met melden, of bij een tweede waarschuwing, dan krijgt de houder een bestuurlijk boete. Na iedere schriftelijke waarschuwing of bestuurlijke boete volgt verder een herinspectie op kosten van de houder.

Bij I&R-inspecties die de NVWA in 2019 uitvoerde was het niet op tijd melden van aan- en afvoer van varkens ook al de meest geconstateerde overtreding. De NVWA gaat met sector-organisaties in gesprek over de naleving van deze I&R-regels en zal hier in de toekomst ook toezicht op blijven houden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).