Nieuwe afspraken in de maak voor toezicht en handhaving Wet gewasbescherming en biociden

Een aantal overheidsdiensten gaat werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit traject coördineren. De andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Bespuiten van gewassen
Beeld: ©NVWA

Intrekking

De huidige afspraken sluiten niet volledig aan op de huidige praktijk en geven onduidelijkheid over de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke inzet. De twee documenten waarin die verhouding nader is ingevuld, worden daarom per direct ingetrokken.

Het gaat om:

  • Het ‘Handhavingsdocument Wgb 2008’ dat wordt ingetrokken door alle ondertekenaars zijnde de NVWA (namens het ministerie van LNV), het OM en de ILT;
  • De ‘Gezamenlijke sanctiestrategie Wgb’ (9 maart 2011) die wordt ingetrokken door alle ondertekenaars zijnde de NLA, de NVWA (namens het ministerie van LNV), de UvW (namens de waterschappen) en de ILT.

Actualisatie

Doel van de nieuwe samenwerkingsafspraken is om de rolverdeling en uniformiteit in de handhaving op de Wgb te actualiseren en bestendigen. Totdat de nieuwe samenwerkingsafspraken er liggen, geldt de huidige verdeling van toezicht en handhaving waarbij het OM nadrukkelijk bevoegd is om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving.

Taakverdeling toezicht en handhaving

De ILT ziet toe op het gebruik van biociden in de industrie en door professionele gebruikers en legt sancties op bij overtredingen. De IGJ is toezichthouder voor het biocidengebruik in zorginstellingen. De waterschappen zien toe op het gebruik van biociden nabij oppervlaktewater. De SodM ziet toe op biocidengebruik, de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en windenergie op zee. De samenwerking vindt plaats via onderlinge contacten en samenwerkingsverbanden als het Landelijk Overleg Biociden en het Biociden Overleg Statusbepaling.

De NVWA ziet toe op veiligheid van consumentenproducten in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarnaast is de NVWA toezichthouder voor de productie, handel (inclusief import) en gebruik binnen en buiten de landbouw van gewasbeschermingsmiddelen. Ook de waterschappen houden toezicht op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In Nederland geven de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb), het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) uitvoering aan de Europese wetgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en Richtlijn 2009/128/EG) en biociden (Verordening (EU) Nr. 528/2012).