Afhandeling overtreding per klasse

Bij elke klasse overtreding past een evenredige interventie. In onderstaande tabel staan de uitgangspunten van de NVWA voor de interventies.

Klasse A – ernstige overtreding en/of misdrijf

Deze categorie betreft overtredingen of misdrijven waarbij binnen de NVWA de regie ligt bij de NVWA Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD). Deze categorie verbindt het toezicht met opsporing door de NVWA -IOD. Indien specifieke opsporing door de IOD niet noodzakelijk wordt geacht, dan volgt de interventie zoals beschreven voor overtreding klasse B. Ook kan het zo zijn dat er reeds interventies gepleegd zijn en een zaak later wordt doorgegeven aan de IOD.

Er kan ook gelijktijdig een bestuurlijke interventie worden gepleegd en een strafrechtelijk onderzoek lopen bij de IOD. Dit wordt altijd overlegd met het Openbaar Ministerie.

Interventies bij 1e
constatering
Follow-up Interventies bij
herhaalde overtreding
 • aanpak primair door IOD
 • eventueel interventie volgens klasse B indien effectiviteit handhaving daarbij wordt gediend
 • verscherpt toezicht, bijvoorbeeld door herinspectie/herbemonstering binnen 3 maanden, altijd in overleg met IOD en Openbaar Ministerie 

Na afloop strafrechtelijk onderzoek.

 • corrigerende interventie
 • sanctionerende interventie
 • gerichte aanpak bijvoorbeeld verscherpt toezicht. Altijd in overleg met IOD en Openbaar Ministerie
 • De genoemde termijnen voor herinspectie zijn nagestreefde termijnen en kunnen op grond van risico-overwegingen, praktische en operationele overwegingen afwijken. De termijn gaat in na de inspectie op grond waarvan de herinspectie wordt gedaan.
 • Corrigerende interventies bij herhaalde overtreding heten ook wel op herstel gerichte sancties of kortweg herstelsancties.

Klasse B – ernstige overtreding en/of misdrijf

Een sanctionerende interventie en/of een corrigerende interventie wordt opgelegd om de gevolgen van de overtreding te doen opheffen en de met de overtreding gepaard gaande het risico’s te verminderen. Een overtreding klasse B kan primair door de toezichtsdivisies worden behandeld, eventueel met beperkte inzet van de IOD.

Een herinspectie wordt uitgevoerd. Streefdatum is binnen 3 maanden. Als bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld wordt overgegaan tot een gerichte aanpak om de overtreding(en) op te heffen.

Interventies bij 1e
constatering
Follow-up Interventies bij
herhaalde overtreding
 • corrigerende interventie
 • sanctionerende interventie
 • keuze strafrecht of bestuursrecht zie paragraaf 2.2.
 • herinspectie/herbemonstering binnen 3 maanden
 • corrigerende interventie
 • sanctionerende interventie
 • gerichte aanpak bijvoorbeeld verscherpt toezicht
 • eventueel overgang naar klasse A

Klasse C - overtreding

Er wordt een waarschuwing gegeven. Zo nodig wordt een corrigerende interventie opgelegd om de gevolgen van de overtreding te doen opheffen en het met de overtreding gepaard gaande risico te verminderen. Passende nalevingshulp wordt geboden en er wordt een herinspectie uitgevoerd. Streefdatum herinspectie binnen 3 maanden.

Interventies bij 1e constatering Follow-up Interventies bij
herhaalde overtreding
 • waarschuwing
 • zo nodig corrigerende interventie
 • nalevingshulp
 • herinspectie binnen 3 maanden
 • corrigerende interventie
 • sanctionerende interventie
 • nalevingshulp

Klasse D – geringe overtreding

Ter plekke wordt een mededeling gedaan. Een herinspectie en/of herbemonstering wordt niet uitgevoerd. Tijdens de volgende reguliere inspectie wordt beoordeeld of de geringe overtreding is opgeheven. Het al dan niet opgeheven zijn van de geringe overtreding wordt in het systeem (inspectierapport) vastgelegd. Bij herhaling kan aanpak conform klasse C volgen.

Interventies bij 1e
constatering
Follow-up Interventies bij
herhaalde overtreding
 • mededeling ter plaatse of via schriftelijke terugkoppeling van inspectieresultaten
 • vastlegging in dossier in verband met stapeling
 • nalevingshulp
 • reguliere inspectie

 • geen geplande herinspectie

 • waarschuwing en herinspectie

 • beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en vastleggen in dossier

 • nalevingshulp