Uitgangspunten bepalen juiste interventie

Het interventiebeleid van de NVWA is erop gericht overtredingen en risicovolle situaties op te heffen en herhaling te voorkomen en zo nodig te bestraffen.

Hoe bepalen we wat de juiste interventie is?

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste interventie houdt de NVWA rekening met:

 • de mogelijke gevolgen van die overtreding
 • de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan
 • het gedrag van de overtreder
  Hierbij gaat het om nagelaten of onwenselijk gedrag om naleving van het wettelijk voorschrift mogelijk te maken.
 • de voorgeschiedenis
 • het subsidiariteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel
  Hierbij wordt de interventie toegepast die het minst ingrijpend is en het best past bij het bereiken van het gestelde doel.  

Bestuursrecht of strafrecht?

De NVWA past in principe het bestuursrecht (ook wel administratief recht) toe. Maar strafrecht als:

 • wettelijke bepalingen dat aangeven
 • naar de aard en omstandigheden van het geval strafrechtelijke handhaving effectiever is