De hoogte van de bestuurlijke boete

De hoogte van de bestuurlijke boete verschilt per wet en per overtreding. Daarbij speelt de ernst van de overtreding een rol.

De wet kan een gefixeerd bedrag per overtreding aangeven of een bandbreedte aangeven waarbinnen het bestuursorgaan de boete vaststelt.

Wetgeving

Boetebedragen per overtreding
variëren van:

Warenwet

525 euro tot 820.000 euro

Tabaks- en rookwarenwet

450 euro tot 450.000 euro

Geneesmiddelenwet

450 euro tot 450.000 euro

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

50,00 euro tot 820.000 euro of, als dat meer is, 10% van de jaaromzet

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

500 euro tot 2.500 euro

Wet dieren

500 euro tot 820.000 euro of als dat meer is, 10% van de jaaromzet

Grootte van de onderneming

De grootte van de onderneming speelt een rol bij de Warenwet en de Geneesmiddelenwet. De boete voor overtredingen van de Warenwet is bij een onderneming met meer dan 50 medewerkers 2 keer zo hoog. De op te leggen boetes voor overtredingen van de Geneesmiddelenwet worden in de beleidsregels die horen bij die wet gedifferentieerd naar grootte van de onderneming.

Boete matigen (financiële draagkracht)

In de praktijk wordt gekeken naar de financiële draagkracht van de ondernemer. De ondernemer dient dan zelf aan te tonen dat er sprake is van zeer bijzondere en zwaarwegende omstandigheden. Hij dient hiertoe in ieder geval de volgende documenten te overleggen:

  • De meest recente originele inkomensverklaring van de belastingdienst (IB-60 verklaring).
  • De meest recente belastingaangifte van het bedrijf en indien van toepassing van de eigenaar/venno(o)t(en).
  • Alle meest recente afschriften van bank- en spaarrekeningen van het bedrijf en bij de eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of ook van de eigenaar/venno(o)t(en).
  • De laatste jaarrekening van het bedrijf, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Bij een rechtspersoon opgemaakt door de accountant.

Een boete kan worden gematigd bij het ontbreken van financiële draagkracht. Bij deze beoordeling wordt gekeken naar resultaat van de onderneming, de hoogte van het inkomen (eigenaar/venno(o)t(en), de current ratio (liquiditeit op korte termijn) en de solvabiliteit (financiële vermogen op langere termijn).

Een boete wordt gematigd met 50% van het boetebedrag.

Boete verhogen (recidive)

De boete wordt verhoogd als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waaraan de overtreding wordt toegerekend (de 'eigenaar’) voor een soortgelijke overtreding al eerder werd beboet. Hoe groot de verhoging is, wordt geregeld bij of krachtens de overtreden wet.