Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het risico op gevaar voor mens,  dier of milieu worden bepaalde overtredingen zwaarder ingeschaald, komen corrigerende maatregelen sneller in beeld en kunnen veelplegers onder verscherpt toezicht geplaatst worden. Daarnaast kunnen bestuurlijke boetes bij meerdere overtredingen door stapeling oplopen en wordt strenger opgetreden bij herhaalde overtredingen binnen een periode van 3 jaar. Dit nieuwe interventiebeleid van de NVWA treedt op 17 augustus 2020 in werking.

Nieuwe interventiebeleid strenger en geactualiseerd

De NVWA heeft haar huidige interventiebeleid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden geactualiseerd. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vormt de basis van dit beleid. Naast dat het nieuwe interventiebeleid de mogelijkheid biedt om strenger op te treden, zijn er ook nieuwe interventieregels toegevoegd. Denk aan regels met betrekking tot het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Of  de verplichting te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid wanneer men klanten adviseert over gewasbeschermingsmiddelen.

Invulling interventiebeleid

Op het moment dat er overtredingen worden geconstateerd, neemt de NVWA passende maatregelen om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of om herhaling te voorkomen.

Corrigerende maatregelen, als bijvoorbeeld een last onder dwangsom of bestuursdwang kunnen worden ingezet bij situaties waar blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving.

In situaties waar meerdere wettelijke voorschriften worden overtreden, zoals bijvoorbeeld het zonder bewijs van vakbekwaamheid toepassen van een niet toegelaten gewasbeschermingsmiddel met een niet gekeurde veldspuit, worden deze overtredingen bij het opleggen van een bestuurlijke boete gestapeld. Per overtreder en per inspectiemoment worden maximaal 5 overtredingen gestapeld. Het totale boetebedrag kan hiermee aanzienlijk oplopen.

In het nieuwe interventiebeleid zijn de interventieregels voor overtredingen gewasbeschermingsmiddelen  en biociden samengevoegd tot één interventiebeleid. Daarnaast zijn de interventieregels voor biociden in lijn gebracht met die van gewasbeschermingsmiddelen, zoals de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden het beoogt. Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemene interventiebeleid van de NVWA en het Toezichtkader NVWA 2015.