Dienstverlening import NVWA na Brexit

Hieronder vindt u de richtlijnen voor de dienstverlening van de NVWA voor de veterinaire importkeuringen na Brexit.

Leidende principes NVWA bij inzet beschikbare keuringscapaciteit

 1. Voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheidsrisico’s zijn prioritair.
 2. De NVWA wil zoveel mogelijk partijen kunnen afhandelen met de beschikbare capaciteit. Dit kan concentratie vragen van de dienstverlening en betekenen dat er op incourante tijden geen dienstverlening beschikbaar gesteld kan worden.
 3. Dienstverlening op weekdagen gaat voor dienstverlening in de weekenden. De NVWA werkt in het weekend alleen voor VK-partijen in de havens.
 4. De dienstverlening sluit zoveel mogelijk aan bij de gevraagde dienstverlening en logistieke keten. Dit betekent dat de NVWA keuringscapaciteit levert op basis van aangevraagd werk en niet gewerkt wordt met een vaste bezetting. De NVWA houdt hierbij rekening met level playing field.

Keurpunt gerelateerde maatregelen door NVWA genomen ter voorbereiding op Brexit

 • Het creëren van extra keuringscapaciteit door het werven en opleiden van dierenartsen en assistent inspecteurs.
 • Het aantrekken van een extra strategisch planner.
 • Het faciliteren bij aanvragen van keurpunten en begeleiding bij realisatie, zowel bij nieuwe als uitbreiding van mogelijkheden op bestaande keurpunten.
 • Het doorvoeren van aanpassingen in het keuringsregime, waardoor het keuringsproces al dan niet tijdelijk efficiënter uitgevoerd kan worden.
 • Het creëren van de mogelijkheid om op bepaalde tijden/locaties dienstverlening in het weekend aan te kunnen bieden voor VK partijen, door intern een aanvraag in te dienen voor werken in het weekend.
 • De NVWA heeft een uitvraag gedaan bij alle keurpunten en ferry’s/ ro-ro/shortsea om data aan te leveren over de huidige volumes vanuit het VK (inclusief tijden en locaties), om hier zo goed mogelijk op te kunnen anticiperen bij het beschikbaar stellen van dienstverlening.
 • De NVWA heeft nieuwe werkwijzen ontwikkeld om congestie op de terminals te voorkomen.

Dienstverlening NVWA na Brexit

Dienstverlening NVWA ten behoeve van keuringen vindt plaats conform planningskader. Voor de inhoud hiervan verwijzen we u naar het planningskader.

Aanbod dienstverlening NVWA na Brexit

De reguliere openingstijden NVWA, weekdagen van 07:00 tot 18:00 uur, vormen de basis voor de dienstverlening van de NVWA en zullen als standaard worden gehanteerd.

Het is mogelijk om keuringscapaciteit buiten de reguliere openingstijden van de NVWA aan te vragen, indien wordt voldaan aan de richtlijnen zoals beschreven in het planningskader.

Zoals aangegeven in het planningskader mogen verschillende aanvragers op nabijgelegen locaties hun inspectie aanvraag combineren, voor zover de reistijd tussen de locaties beperkt blijft tot maximaal 15 minuten, om toch tot het minimum aantal partijen te behalen welke nodig is om aan de richtlijnen van het planningskader te voldoen.

Dienstverlening in het weekend voor VK keuringen

Voor aanvragen op zaterdag en zondag geeft het planningskader aan dat:

 • werk op zaterdagvoormiddag dient minimaal 2 uur te zijn
 • het planningskader kent geen aanvragen voor (structureel) werken op zondagen. Werken op zondag kan gelijkgesteld worden aan toegestaan (nachtelijk) geïsoleerd werk en kent een minimum van 4 aan te vragen werkuren.

Dit houdt in dat:

Indien een aanvraag voor een VK keuring in het weekend, voldoet aan de eisen van het planningskader, zal de NVWA zich inspannen om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren.

Voor de eerste 2 weekenden na Brexit is de NVWA, voor de vaststelling van de benodigde keuringscapaciteit, uitgegaan van de historische data aangeleverd door de keurpunten, ferry’s/ro-ro/short sea. Er is vooralsnog geen capaciteit beschikbaar om aanvragen, die deze aantallen overschrijden of aanvragen die buiten de beoogde tijden vallen, te keuren.

Uitbreiding dienstverlening buiten de reguliere openingstijden NVWA

Zodra meer capaciteit bij de NVWA beschikbaar is gekomen en er enig zicht is op de Brexit stromen kan het werken buiten reguliere openingstijden wellicht weer uitgebouwd worden. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal en de locatie van keurpunten en eveneens conform de eisen in het planningskader. Daar waar versobering van de huidige dienstverlening heeft plaatsgevonden zal deze ook weer conform het planningskader stap voor stap uitgebouwd kunnen worden zodra capaciteit beschikbaar komt.

Voor aanvragen op weekdagen buiten de reguliere openingstijden geeft het planningskader aan dat het werk:

 • minimaal 2 uur (denk aan 4 keuringen) dient te bedragen,  indien het aansluit bij andere werkzaamheden.
 • minimaal 4 uur (denk aan 8 keuringen) dient te bedragen, indien het toegestaan (nachtelijk) geïsoleerd werk betreft tussen 18:00 uur en 07:00 uur.