NVWA: Etiketten van zuigelingenvoeding voldoen beter aan de wettelijke regels

De etiketten op zuigelingenvoeding voldoen in vergelijking met een aantal jaren geleden beter aan de wettelijke regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2019 onderzoek naar de etikettering van zuigelingenvoeding. Bij de eerste inspectieronde bleek dat 74% van de etiketten volledig voldeed aan de regels. Dat is een verbetering ten opzichte van 2015, toen dat nog maar voor 53% van de etiketten gold. Het merendeel van de overtredingen was bovendien zodanig dat de kans op misleiding van de consument gering is. Ook werd er in 2019 nog maar 1 niet-toegestane gezondheidsclaim aangetroffen.

Baby krijgt melk uit een flesje

Zelfregulering

In 2015 constateerde de NVWA dat maar iets meer dan de helft van de etiketten van zuigelingenvoeding (53%) voldeed aan de regels. Fabrikanten pasten de regels van de zogenoemde Claimsverordening (EG-verordening nr. 1924/2006) niet goed toe, ook niet na diverse eerdere handhavingsprojecten. De branche heeft daarop het initiatief genomen om te komen tot een vrijwillig systeem van zelfregulering. Dat is neergelegd in de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding. De code is gebaseerd op de wetgeving en geeft aan wat wel en niet is toegestaan in de communicatie over zuigelingenvoeding naar consumenten. Bedrijven kunnen etiketten en uitingen zoals websites vrijwillig vooraf laten toetsen door de Keuringsraad KOAG/KAG, uitvoerder van de zelfregulering. De preventieve toetsing door de Keuringsraad KOAG/KAG speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de naleving van de regels.

Onderzoek 2019

Om te onderzoeken welk effect zelfregulering heeft op de naleving, onderzocht de NVWA in de periode april tot en met juni van 2019 opnieuw etiketten van zuigelingenvoeding. Inspecteurs onderzochten 29 verschillende volledige zuigelingenvoeding en 44 verschillende merken opvolgvoeding voor zuigelingen en constateerden dat 74% van de etiketten volledig voldeed aan de regels. De zuigelingenvoedingen waren afkomstig van 15 bedrijven. Wanneer overtredingen werden aangetroffen, moesten deze worden hersteld; inspecteurs controleerden vervolgens of dat ook daadwerkelijk was gebeurd. Na 1 of meer herinspecties voldoen alle etiketten volledig aan de wet- en regelgeving. Bij preventief getoetste etiketten zorgt de Keuringsraad er voor dat bedrijven de overtredingen herstellen.

Met de websites van fabrikanten was het minder goed gesteld: minder dan de helft (48%) voldeed na een eerste inspectie aan de regels. Op de website van 1 product werd zelfs een medische claim gemaakt, waarmee het product wordt beschouwd als een geneesmiddel. De NVWA handhaaft dan op basis van de Geneesmiddelenwet. Inspecteurs voerden vervolgens herinspecties uit om te controleren of bedrijven de overtredingen ongedaan hadden gemaakt. Na 1 of meer herinspecties voldoen alle websites volledig aan de wet- en regelgeving.

Na afronding van de herinspecties of de herstellende acties door de Keuringsraad voldoen alle onderzochte etiketten en websites van zuigelingenvoeding aan de wetgeving. Daarna is het voor de bedrijven zaak om de hoge naleving op peil te houden als zij nieuwe etiketten of websites voor hun producten ontwikkelen.

Gezondheidsclaims

In 2019 vond de NVWA nog maar 1 niet-toegestane gezondheidsclaim op een etiket; in 2015 lag dat aantal veel hoger. Door niet-toegestane gezondheidsclaims te gebruiken, kan een product gezonder lijken dan andere, terwijl dit niet zo is. Daardoor zou de consument misleid kunnen worden.

Preventieve toetsing

Ten tijde van het onderzoek had de helft van de etiketten een preventieve toetsing ondergaan. Uit het onderzoek blijkt dat deze preventieve toetsing goede resultaten oplevert. Om er voor te zorgen dat de toekomstige nieuwe etiketten en/of websites van zuigelingenvoeding ook aan de wetgeving voldoen, roept de NVWA bedrijven die nog niet meedoen aan zelfregulering op om hun etiketten en websites preventief te laten toetsen. Op deze wijze kunnen bedrijven binnen de sector er voor zorgen dat zij de regels blijvend naleven.

De NVWA zal de situatie nauwlettend volgen en wanneer dat noodzakelijk is, handhavend optreden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.