Europese wetgeving contactmaterialen levensmiddelen

De EU stelt algemene eisen aan fabricage methoden, traceerbaarheid en recycling et cetera.

Fabricagemethoden

Bedrijven moeten beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem, een kwaliteitscontrolesysteem en gedocumenteerde procedures voor onder andere inkoop, samenstelling en verwerking van materialen.
Het werken volgens goede fabricagemethoden is van belang voor het garanderen van consistente productie en veilig afgewerkte materiaal of voorwerp. Dit is geregeld in Verordening (EG) Nr. 2023/2006/EG.

Traceerbaarheid

Van elke schakel in de handelsketen moet bekend zijn waar grondstoffen of producten vandaan komen en aan wie vervolgens is geleverd. Bedrijven moeten beschikken over systemen en procedures die deze traceerbaarheid kunnen garanderen. Dit maakt het toezicht, het terugroepen van producten met gebreken en de vaststelling van de aansprakelijkheid makkelijker. Dit is geregeld in de Verordening (EG) Nr. 1935/2004.

Verklaring van overeenstemming

Voor sommige materialen, zoals kunststoffen en keramiek, is een verklaring van overeenstemming vereist. Voor kunststoffen is dit onder andere geregeld in Verordening (EG) Nr. 10/2011 . Voor keramiek is de verplichte inhoud voor een verklaring van overeenstemming te vinden in bijlage III van de Richtlijn 2005/31/EG.

Recycling

De recycling van kunststoffen die bedoeld zijn voor contact met levensmiddelen moet plaatsvinden via een door de EU geautoriseerd proces. Dit is geregeld in Verordening (EG) Nr. 282/2008. De materialen moeten aan dezelfde eisen voldoen als niet-gerecycled materiaal.

Actieve en intelligente verpakkingen

Actieve verpakkingen verlengen de houdbaarheid van levensmiddelen. Ze bevatten bestanddelen die stoffen afgeven aan de verpakte levensmiddelen, of absorberen deze stoffen juist.

Intelligente verpakkingen geven de toestand of de omgeving van verpakte levensmiddelen daarvan aan, zoals de temperatuur. Eisen waaraan actieve en intelligente verpakkingen moeten voldoen staan in Verordening 450/2009.

Een overzicht van de Europese wetgeving en specifiekere eisen is terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook zijn er 'richtsnoeren' (guidance documents) gepubliceerd voor diverse richtlijnen en verordeningen.

Resoluties Raad van Europa

Naast de richtlijnen en verordeningen van de Europese Commissie zijn er ook resoluties van European Directorate for the quality of medicines and healthcare (Raad van Europa). Deze resoluties hebben geen wetskracht, maar de lidstaten kunnen ze wel in nationale wet- of regelgeving omzetten. Er zijn resoluties voor onder andere siliconen, papier en karton, deklagen, rubber, kurk, ionenwisselaars en harsen en metalen.