Advies van BuRO over de pilot Mobiele Dodings Unit in Noord Nederland

Definieer een betere set werkprotocollen en randvoorwaarden voor de inzet van een Mobiele Dodings Unit (MDU). Die MDU wordt door een slachthuis op een boerderij gebruikt om dieren te doden die niet vervoerd kunnen worden, maar wel geschikt zijn om te slachten. De protocollen en randvoorwaarden zijn nodig om dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid beter te beschermen.

Toelichting advies

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert de inspecteur-generaal van de NVWA als volgt:

  • Gebruik de ervaringen die zijn opgedaan in de pilot MDU en de  risicobeoordeling, om een betere set werkprotocollen en randvoorwaarden te definiëren, en bepleit bij de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit dat dit formeel geregeld wordt.
  • Stel specifieke randvoorwaarden op voor ieder soort landbouwhuisdier en verwilderd dier waarvoor een MDU of mobiel slachthuis wordt ingezet.
  • Monitor de risicogroep dieren bij het regulier transport en die van de MDU periodiek op het gebruik van pijnstillende middelen.

De Mobiele Dodings Unit (MDU)

De MDU is bedoeld om in te zetten op het primaire bedrijf voor slachtwaardige dieren die niet-transportwaardig zijn. Het karkas wordt vervolgens naar een slachthuis gebracht voor verdere verwerking tot levensmiddelen.

Aanleiding advies

Sinds december 2018 loopt er binnen de NVWA een pilot met de mobiele dodingsunit (MDU) voor runderen in Noord-Nederland. In het voorjaar van 2019 is er binnen en buiten de NVWA discussie ontstaan over het mogelijk onvoldoende geborgd zijn van de risico’s op gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid en diergezondheid bij de inzet van de MDU. Eind september 2019 heeft daarop de inspecteur-generaal van de NVWA aan bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) gevraagd een advies uit te brengen over de inzet van de MDU en de mogelijke risico’s die daaruit voortvloeien voor de publieke waarden dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.

Kamerbrief

Kamerbrief Evaluatie pilot Mobiele Dodings Unit en waterverstrekking vleeskuikenouderdieren