Jaaroverzicht Dierenwelzijn exotische dieren 2018

In 2018 kwamen er bij de NVWA 211 meldingen binnen over het welzijn van exotische dieren. 123 Meldingen werden binnen de NVWA uitgezet. Daarnaast zijn projecten uitgevoerd bij dierentuinen en houders van door de NVWA in bewaring genomen dieren (opslaghouders). De NVWA werkt samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nationale politie.

Welzijn exotische dieren: de stand van zaken in 2018

  • In de Oostvaardersplassen vond toezicht plaats naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken.
  • Naar aanleiding van een handhavingsverzoek zijn de omstandigheden onderzocht van krabben en kreeften die in de verkoop worden aangeboden.

Werkwijze

Bij een inspectie is gekeken naar de welzijnseisen, zoals de eisen aan huisvesting en verzorging van de dieren en het voeren van een kloppende administratie. Daarnaast wordt bij handelaren gekeken of deze beschikken over een uniek bedrijfsnummer. Indien van toepassing, is ook gekeken of zij beschikken over de vakbekwaamheidseisen. Ook beoordeelde de NVWA verpakkingseisen voor dieren die door de lucht worden vervoerd (de zogenaamde IATA-normen) bij handel uit het buitenland. Controles werden grotendeels uitgevoerd naar aanleiding van meldingen. Ook werd een project uitgevoerd waarin is gecontroleerd of door RVO aanbestede opslaghouders van in beslag en in bewaring genomen dieren zich hielden aan de in het bestek opgenomen administratieve, huisvestings- en verzorgingseisen.

Meldingen

In 2018 kwamen er 211 meldingen en handhavingsverzoeken over het welzijn van exotische dieren binnen bij de NVWA. De variatie was groot, van het welzijn van bijen tot aan olifanten en van kreeften tot roofvogels. De meldingen betroffen zowel dieren gehouden door particulieren als door bedrijfsmatige houders. Voor 25% van de meldingen was geen aanleiding voor een inspectie omdat er te weinig informatie beschikbaar was in de melding om de situatie na te kunnen gaan. Van de meldingen met een inspectie-indicatie is 58% binnen de NVWA uitgezet. Op basis van de afspraken uit het ‘Convenant samenwerking dierenhandhaving’ werd 11% van de meldingen overgedragen aan de LID. Overige meldingen zijn doorgezet aan provincies en gemeenten.

Meldingen dierenwelzijn

Meldingen dierenwelzijn Hoe zijn de meldingen binnen gekomen
Meldingen via politieMeldingen via douaneMeldingen via RVOMeldingen rechtstreeks
Bedrijfsmatige houders128
Particulieren Zoogdieren15
Particulieren Roofvogels413
Particulieren Vogels217
Particulieren Vissen20
Particulieren Reptielen, amfibieën117
Dierentuinen8
Opslaghouders10
Circussen12
Import (IATA)125
Overig145
Brontabel als csv (377 bytes)

Meldingen dierenwelzijn

Meldingen dierenwelzijn Hoe zijn de meldingen uitgezet
Niet uitgezetUitgezet binnen NVWAUitgezet bij LIDUitgezet overig
Bedrijfsmatige houders71111
Particulieren Zoogdieren6231
Particulieren Roofvogels314
Particulieren Vogels61111
Particulieren Vissen2954
Particulieren Reptielen, amfibieën5823
Dierentuinen35
Opslaghouders10
Circussen102
Import (IATA)224
Overig132643
Brontabel als csv (375 bytes)

Afhandeling

Bij de inspecties die binnen de NVWA zijn uitgezet, werd 49 keer (40%) vastgesteld dat er geen overtreding was van dierenwelzijnsregelgeving. In 29% van de gevallen was er wel sprake van een overtreding waarbij 24 waarschuwingen, 3 processen-verbaal en 9 maal bestuursrechtelijke maatregelen zijn opgelegd. De geconstateerde overtredingen hadden voornamelijk betrekking op ontoereikende huisvesting van de dieren. 31% van de uitgezette inspecties was nog niet afgerond. Alle 10 uitgevoerde inspecties bij opslaghouders van in beslag en bewaring genomen dieren, waren akkoord. 

Inspecties uitgezet bij de NVWA

Inspecties uitgezet bij de NVWA Hoe zijn inspecties afgerond?
Geïnspecteerd Afgerond AkkoordGeïnspecteerd Afgerond Niet akkoordNog niet afgerond
Bedrijfsmatige houders416
Particulieren Zoogdieren21
Particulieren Roofvogels545
Particulieren Vogels92
Particulieren Vissen333
Particulieren Reptielen, amfibieën314
Dierentuinen5
Opslaghouders10
Circussen2
Import (IATA)1221
Overig12212
Brontabel als csv (373 bytes)

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn Interventies
Totaal36
schriftelijke waarschuwing24
proces verbaal3
bestuursrechtelijke maatregel9
Brontabel als csv (93 bytes)

Handhavingsverzoeken

Handhavingsverzoeken zijn onder meer binnengekomen over de dieren in de Oostvaardersplassen en de verkoop van krabben en kreeften. In de Oostvaardersplassen zijn door de NVWA (domein natuur) diverse inspecties uitgevoerd en geen overtredingen ten aanzien van het welzijn vastgesteld. Bij de verkoop van levende krabben en kreeften bleek na raadpleging van een deskundige dat er nog geen wetenschappelijk vastgestelde indicatoren zijn die ongerief of pijn bij krabben en kreeften goed kunnen monitoren. De dieren moeten vanzelfsprekend wel in een schone en veilige omgeving worden gehuisvest.