Rapporten over zoönosen en voedselinfecties

De NVWA en het RIVM geven jaarlijks het rapport de Staat van Zoönosen uit in samenwerking met verschillende partners. Het rapport biedt een overzicht van de meest belangrijke ontwikkelingen en trends op het gebied van zoönosen in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van 2016 tot en met 2020.

Overzicht rapporten 2016-2020

U vindt de rapporten op de website van het RIVM.

Vademecum zoönosen

In het Vademecum zoönosen staan de afspraken voor melden, signaleren en bestrijden van zoönosen in de humane en veterinaire gezondheidszorg.

EU One Health Zoonoses reports

In de Richtlijn 2003/99/EEG staat dat de lidstaten gegevens over zoönosen en zoönoseverwekkers (inclusief de daarmee samenhangende antimicrobiële resistentie) verzamelen, analyseren en bekendmaken. Ook moeten lidstaten relevante en vergelijkbare gegevens met betrekking tot zoönosen en de verwekkers verzamelen om de gevaren te identificeren en te beschrijven, de blootstelling aan die gevaren te evalueren en de risico’s in kaart te brengen. Dit geldt zowel voor dieren en diervoeders als voor mensen en levensmiddelen.

Deze bevindingen worden jaarlijks gerapporteerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in een EU-breed én in een nationaal EU One Health Zoonoses Report.