Zoönotische salmonella bij pluimvee

Salmonella is een bacterie die zich nestelt in de darmen van pluimvee. Deze bacterie kan bij mensen leiden tot voedselvergiftiging, bijvoorbeeld als kip of eieren onvoldoende verhit worden. Daarom is het belangrijk om de ziekte bij pluimvee te bestrijden. 

Melden

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Lees hier meer over het belang van tijdig melden van dierziekten. 

Hoe raken dieren besmet?

Dieren raken besmet met zoönotische salmonella door direct contact met besmette dieren en mest. Er zijn verschillende bestrijdingsplichtige varianten van zoönotische salmonella bij pluimvee.

Hoe herken ik zoönotische salmonella bij pluimvee?

Zoönotische salmonella bij pluimvee is lastig te herkennen. Pluimvee wordt niet ziek bij een besmetting. Legpluimveehouders moeten regelmatig monsters nemen om salmonellabesmettingen te monitoren. AVINED heeft hiervoor een instructie bemonstering (stroomschema verplichtingen) op de website staan.

Wat doet de NVWA als mijn bedrijf verdacht of besmet is?

De NVWA verklaart uw bedrijf verdacht als tijdens een reguliere monsterafname salmonella wordt aangetoond. Het laboratorium onderzoekt welk type salmonella het is. Als dit type bestrijdingsplichtig is krijgt uw bedrijf de besmetstatus. De afhandeling van de verdenking of besmetting verschilt per bedrijfstype.

Wat betekent een besmetting voor mijn bedrijfsvoering?

Besmet legpluimvee

Wordt in uw legpluimvee salmonella spp. gedetecteerd? Dan nemen wij altijd telefonisch contact met u op en leggen we uit wat er gaat gebeuren. 
Ook COKZ wordt gewaarschuwd om de eieren die per verdachte  stal geproduceerd zijn te bewaken dat ze niet als tafelei bij de consument terecht komen.

Als salmonella spp. wordt gevonden dan wordt het koppel verdacht beschouwd, nog voordat het serotype bekend is. Alle eieren die geproduceerd zijn sinds de datum van monstername worden verdacht verklaard. Deze eieren mogen niet verhandeld worden als klasse A eieren, totdat de uitslag van de serotypering bekend is. Als de serotypering geen SE of ST (inclusief STm) aantoont, wordt de verdenking opgeheven. Als er wel SE of ST (inclusief STm) wordt aangetoond, wordt het koppel en de eieren besmet verklaard. COKZ controleert op gezette tijden dat de eieren correct gemerkt zijn en de juiste bestemming krijgen.

Is uw legpluimvee besmet en heeft u meerdere stallen op uw bedrijf? Dan onderzoeken we alle overige stallen op de aanwezigheid van een salmonellabesmetting. Tijdens dit onderzoek blokkeren we de stallen met kippen ouder dan 57 weken. Wijst het onderzoek uit dat er geen besmetting met een van de aangewezen salmonellaserotypen aanwezig is? Dan geven we de stallen direct weer vrij. De vrijgave vindt per stal plaats zodra de uitslag van het onderzoek binnen is.

Wat gebeurt er met een besmet koppel? U heeft 2 mogelijkheden: 
1. U laat het besmette koppel vervroegd slachten.
2. U laat de leghennen hun legronde afmaken. De eieren zijn dan niet meer geschikt voor consumptie, maar moeten naar de eiverwerkende industrie voor verhitting.

Wilt u het besmette koppel exporteren voor de slacht? Dan moet de positieve salmonella-uitslag  op het exportcertificaat worden vermeld. 

Op de website van AVINED staat een stroomschema bij een positieve salmonella-uitslag in legpluimvee.

Besmette vermeerderingskoppels

Heeft u besmette vermeerderingskoppels? Dan laat de NVWA via RVO de besmette pluimvee vermeerderingskoppels taxeren. Vervolgens laat de NVWA de besmette dieren afvoeren voor de vervroegde logistieke slacht. Die vindt vaak plaats aan het eind van een slachtdag. Dit houdt in dat na de slacht de lijn wordt gereinigd en gedesinfecteerd voordat de normale slachtingen worden voortgezet. De geslachte dieren worden verwerkt voor verhitting. Hierbij wordt het vlees eerst gekookt om de bacteriën onschadelijk te maken. Daarna wordt het pluimveevlees pas vrijgegeven voor consumptie.

Op de website van AVINED vind u een stroomschema van een positieve uitslag in (groot)ouderdieren

Hoe voorkom ik dat ik zelf ziek word?

U voorkomt dat u zelf ziek wordt als u direct contact met pluimvee en pluimveemest mijdt. Meer over ziekteverschijnselen bij mensen (website RIVM).

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts.

Heeft u vragen over de bestrijding van salmonella bij pluimvee? Neem dan contact op met de NVWA. Bel 0900-03 88. U krijgt dan het klantcontactcentrum aan de lijn.