Zoönotische salmonella bij pluimvee

Salmonella is een bacterie die zich nestelt in de darmen van pluimvee. Deze bacterie kan bij mensen leiden tot voedselvergiftiging, bijvoorbeeld als kip of eieren onvoldoende verhit worden. Daarom is het belangrijk om de ziekte bij pluimvee te bestrijden.

Melden

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

Hoe raken dieren besmet?

Dieren raken besmet met zoönotische salmonella door direct contact met besmette dieren en mest. Er zijn verschillende aangifteplichtige varianten van zoönotische salmonella bij pluimvee.

Hoe herkent u zoönotische salmonella bij pluimvee?

Zoönotische salmonella bij pluimvee is lastig te herkennen. Pluimvee wordt niet ziek bij een besmetting. Legpluimveehouders moeten regelmatig monsters nemen om salmonellabesmettingen te monitoren. Avined heeft hiervoor een instructie bemonstering (stroomschema verplichtingen) op haar website staan.

Wat doet de NVWA als uw bedrijf verdacht of besmet is?

De NVWA voert op uw bedrijf een onderzoek uit om een besmetting vast te stellen. Stellen wij een besmetting vast? Dan bepalen we welk type salmonella het is en of dit type aangifteplichtig is. Legpluimveehouders vinden op de website van Avined een instructie bij een positieve uitslag op S.E. en S.T. (stroomschema positieve uitslag).

Wat betekent een besmetting voor uw bedrijfsvoering?

Is uw bedrijf besmet? Dan nemen wij altijd telefonisch contact met u op en leggen we uit wat er gaat gebeuren. Heeft u leghennen? Dan kunt u de besmetting accepteren of een verificatieonderzoek aanvragen.

Heeft u meerdere stallen op uw bedrijf? Dan onderzoeken we alle stallen op de aanwezigheid van een salmonellabesmetting. Tijdens dit onderzoek blokkeren we de stallen met kippen ouder dan 57 weken. Wijst het onderzoek uit dat er geen besmetting  met een van de aangewezen salmonella serotypen aanwezig is? Dan geven we de stallen direct weer vrij. De vrijgave vindt per stal plaats zodra de uitslag van het onderzoek binnen is.

Blijkt na het verificatieonderzoek dat uw bedrijf besmet is? Dan heeft u 2 mogelijkheden.

  1. U laat het besmette koppel vervroegd slachten.
  2. U laat de leghennen hun legronde afmaken. De eieren zijn dan niet meer geschikt voor consumptie, maar moeten naar de eiverwerkende industrie. Daar worden ze verhit, zodat de salmonellabacterie wordt gedood. Na verhitting mogen de eieren worden verwerkt.

Besmette vermeerderingskoppels

Heeft u besmette vermeerderingskoppels? Dan voert de NVWA altijd een verificatieonderzoek uit. Dit hoeft u niet zelf te betalen. Bevestigt dit onderzoek de besmetting? Dan laat de NVWA de besmette dieren vervroegd afvoeren voor de slacht.

Hoe voorkomt u dat u zelf ziek wordt?

U voorkomt dat u zelf ziek wordt als u direct contact met pluimvee en pluimveemest mijdt. Meer over ziekteverschijnselen bij mensen (website RIVM).

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts.

Heeft u vragen over de bestrijding van salmonella bij pluimvee? Neem dan contact op met de NVWA. Bel 0900-03 88. U krijgt dan het klantcontactcentrum aan de lijn.