Onderzoek antimicrobiële resistentie in gekweekte bacterie-isolaten

Voor de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie (AMR) zijn lidstaten verplicht bepaalde onderzoeken te verrichten en gekweekte bacterie-isolaten te testen op gevoeligheid voor verschillende antibiotica.

Dit is geregeld in Richtlijn 2003/99/EG en Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1729. De monitoring van AMR draagt bij aan de integrale aanpak van antibioticaresistentie in Nederland en Europa.

Op Europees niveau is bepaald welke isolaten moeten worden onderzocht op AMR. Zoönotische Salmonella is hier één van. Het besluit houders van dieren schrijft voor dat isolaten gedurende 2 jaar bewaard moeten worden zodat ze ter beschikking kunnen worden gesteld aan de NVWA. Op periodieke basis vraagt de NVWA een selectie van de isolaten bij het laboratorium waar deze zijn opgeslagen. De isolaten worden vervolgens door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzocht. De uitslagen van het onderzoek worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan de European Food Safety Authority (EFSA).

Meer informatie over antibioticaresistentie en het belang van het monitoren daarvan is te vinden op de websites van het RIVM en WBVR.