Wat moet u doen als het mengsel/e-liquid van een e-sigaret als 'gevaarlijk' is ingedeeld in de gevarenklasse?

Is uw mengsel van een e-sigaret ingedeeld als 'gevaarlijk'? Dan moet u dit melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA. Stoffen en mengsels op de lijst van beperkingen (ECHA) mag u alleen onder voorwaarden produceren, verhandelen of gebruiken. U mag geen stoffen gebruiken of in de handel brengen die op de autorisatielijst (ECHA) staan. Wel kunt u proberen autorisatie aan te vragen bij ECHA.

Brengt u een gevaarlijk mengsel/e-liquid in de handel? Dan moet u - vóórdat u het in de handel brengt - daarover gedetailleerde informatie geven aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) via CLP en REACH-helpdesk). Wijzigt de benaming of de samenstelling? Meld dit dan ook bij het NVIC.

Raadpleeg eventueel een gespecialiseerd particulier adviesbureau.

Meer informatie

E-sigaret en navulvloeistoffen