Diagnostiek: wettelijke eisen toestemming

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van dierlijke bijproducten voor diagnostiek.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

Op grond van artikel 17, lid 1, van de Verordening dierlijke bijproducten kan de NVWA toestaan dat dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten worden gebruikt voor diagnostiek. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in artikel 17, lid 1, onder a) en b), en in bijlage VI, hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten).

Deze eisen hebben met name betrekking op de:

  • traceerbaarheid van het materiaal
  • hygiëne bij het hanteren
  • veilige afvoer of verwijdering van het materiaal na gebruik

Daarnaast bevatten de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de identificatie, handelsdocumentatie en administratie.

Uitzondering voor sectie door een dierenarts in de praktijkruimte

Dierenartsen hebben op grond van artikel 3.8,  lid 1, onder b), van de Regeling dierlijke producten toestemming om sectie te verrichten op kadavers of delen daarvan in hun praktijkruimte. Zij hoeven dus geen toestemming aan te vragen. Wel moeten ze de praktijk laten registreren.