Runderembryo's naar lidstaten en derde landen, algemeen

Algemene instructie voor het certificeren van embryo’s van runderen bij export naar lidstaten en derde landen.

De werkwijze van een embryoteam is vastgelegd in protocollen, die volgens EU-regelgeving minimaal eenmaal per jaar geaudit behoren te worden. Bij de certificering wordt dan ook grotendeels afgegaan op de resultaten van deze audit en worden slechts de gegevens van de te exporteren partij steekproefsgewijs gecontroleerd.

Embryo’s bestemd voor derde landen dienen minimaal te voldoen aan de EU-voorwaarden. Bovendien dienen zij te voldoen aan de door het derde land van bestemming eventueel gestelde aanvullende voorwaarden.