Beschikkingen van de Commissie, achtergrondinformatie

De voorwaarden voor de uitoefening van aan de Commissie van de EU verleende bevoegdheden, zijn vastgelegd in het Besluit van de Raad 1999/468/EG van 28 juni 1999. De Commissie wordt in de uitvoering van haar taken bijgestaan door regelgevende comités. Deze comités, zijn er op veel gebieden en bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten en worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Op fytosanitair gebied is dit het Permanent Fytosanitair Comité (PFC).

De Commissie heeft het 'initiatiefrecht': zij kan nieuwe wetten voorstellen om de belangen van de EU en de EU-burgers te beschermen. Zij doet dat alleen voor kwesties die niet doeltreffend kunnen worden geregeld op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Wanneer de Commissie nieuwe wetsvoorstellen doet, houdt ze rekening met zoveel mogelijk verschillende belangen. Voor de technische aspecten raadpleegt ze experts via comités en deskundigengroepen. Op deze manier komen ook de zogenaamde Commissie beschikkingen op fytosanitair gebied tot stand.

Bij de beschikkingen op fytosanitair gebied kan er onderscheid gemaakt worden in: