Bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid (AM)

De bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid is de meest recente van dit soort richtlijnen. De richtlijn is per 01-07-2010 van kracht geworden en er wordt per diezelfde datum uitvoering aan gegeven in Nederland. 

Vanwege de aard van de organismen die aardappelmoeheid veroorzaken, de cystenaaltjes Globodera rostochiensis en Globodera pallida én de verspreiding van deze organismen,  is er in een aantal situaties sprake van beheersing in plaats van bestrijding.

Nederlandse wetgeving

De richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels:

Het Besluit van 17 juni 2010, houdende wijziging van het Besluit bestrijding schadelijke organismen en intrekking van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid 1991, in verband met de implementatie van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EEG (PbEU L 156),

en

De Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 juni 2010, nr. 126660, houdende wijziging van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, de Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998 en het Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten, en intrekking van twee ministeriële regelingen.

  • Richtlijn 2007/33/EG: van de Raad van 11 juni 2007 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EEG per 01-07-2010.