Erkenning ziektevrije landen en gebieden

De wetgeving van de EU is gebaseerd op risco's van verspreiding van organismen en de wijze waarop dit plaatsvindt. Bijvoorbeeld met grond die bij planten gevoegd is, via planten en via transportmiddelen. De fytorichtlijn kent bij de mogelijkheid waarop voldaan kan worden aan de geldende eisen vaak opties. 1 van de opties is het verklaren dat het betreffende organisme niet voorkomt in het land van oorsprong.

De EU heeft middels een aantal beschikkingen een aantal landen en /of delen van landen vrij verklaard voor bepaalde organismen.

Bij de invoer van producten, waarvoor deze organismen relevant zijn, dient daarmee rekening te worden gehouden.

Er zijn erkenningen voor:

  • 91/261/EEG: Beschikking van de Commissie van 2 mei 1991 waarbij Australië vrij van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. wordt verklaard.
  • 2013/253/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 mei 2013 tot wijziging van Beschikking 2006/473/EG wat betreft erkenning van sommige derde landen en sommige gebieden van derde landen als zijnde vrij van Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen), Cercospora angolensis Carv. et Mendes of Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen);
  • 2015/1175/EU: Uitvoeringsbesluit (EU) van de Commissie van 15 juli 2015 tot wijziging van Beschikking 2006/473/EG wat betreft de erkenning van het administratief district Gordonia in Zuid-Afrika als zijnde vrij van Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen).
  • 2012/219/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 april 2012 waarbij Servië vrij van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. wordt verklaard.
  • (EU) 2015/1199/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 juli 2015 waarbij Bosnië en Herzegovina wordt erkend als zijnde vrij van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al.

  • 2018/1203/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 augustus 2018 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van essenhout van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 van de Commissie.

Nederlandse wetgeving

­Het betreft hier beschikkingen, die gericht zijn aan bepaalde derde landen, dus geen implementatie noodzakelijk in de Nederlandse wetgeving.