Fytorichtlijn

De Fytorichtlijn (Richtlijn 2000/29/EG) is de kern van fytosanitaire wetgeving van de EU. De richtlijn:

  • benoemt de organismen die als schadelijk (quarantaine) worden aangemerkt;
  • stelt voorwaarden aan de teelt of behandeling van planten en plantaardige producten bij invoer in de EU;
  • benoemt de planten en plantaardige producten waarvoor een invoerverbod geldt in de EU;
  • regelt de documentplicht voor deze planten en plantaardige producten,
  • stelt eisen aan de productie van bepaalde planten en plantaardige producten in de Europese Unie.

Vertegenwoordigers van alle lidstaten bespreken fytosanitaire actualiteiten en eventuele aanpassingen van deze richtlijn met de Commissie in het Permanent Fytosanitair comité (PFC).

Het functioneren van de Commissie en de diverse comités is vastgelegd in een Besluit: 

Besluit van de Raad 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Op deze pagina staan de geconsolideerde versie van Richtlijn 2000/29/EG.

Richtlijn 2000/29/EG geconsolideerde versie van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.

De coderingen in het document verwijzen naar het betreffende document waarmee de wijziging of aanvulling is doorgevoerd. Deze documenten staan op de pagina 'Fytorichtlijn, historie' in het linkermenu.

De fytorichtlijn heeft een aantal bijlagen, in een schema is de werking en betekenis van de bijlagen van Richtlijn 2000/29/EG weergegeven.

Nederlandse wetgeving

Deze Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten (RIUVP) en de Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998.

Zie ook

  • Wettenbank Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998
  • Wettenbank Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten