Fytorichtlijn

De Fytorichtlijn (Richtlijn 2000/29/EG) is de kern van fytosanitaire wetgeving van de Europese Unie. De richtlijn:

  • benoemt de organismen die als schadelijk (quarantaine) worden aangemerkt;
  • stelt voorwaarden aan de teelt of behandeling van planten en plantaardige producten bij invoer in de EU;
  • benoemt de planten en plantaardige producten waarvoor een invoerverbod geldt in de EU;
  • regelt de documentplicht voor deze planten en plantaardige producten,
  • stelt eisen aan de productie van bepaalde planten en plantaardige producten in de Europese Unie.

Hieronder staat de link naar de geconsolideerde versie van Richtlijn 2000/29/EG. Deze versie bevat alle aanpassingen tot en met 22 maart 2019 (document M33). (zie pagina Fytorichtlijn – historie)

Richtlijn 2000/29/EG geconsolideerde versie van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.

De coderingen in de geconsolideerde versie verwijzen naar het betreffende document waarmee de wijziging of aanvulling is doorgevoerd. Deze documenten staan op de pagina 'Fytorichtlijn, historie'.

De fytorichtlijn heeft een aantal bijlagen, in een schema is de werking en betekenis van de bijlagen van Richtlijn 2000/29/EG weergegeven.

Vertegenwoordigers van alle lidstaten bespreken fytosanitaire actualiteiten en eventuele aanpassingen van deze richtlijn met de Commissie in het Standing / Committee on / Plants, Animals, Food and / Feed / (SCoPAFF)

Het functioneren van de Commissie en de diverse comités is vastgelegd in een Besluit: 

Besluit van de Raad 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

Nederlandse wetgeving

Deze Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten (RIUVP) en de Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998.