Diabrotica virgifera Le Conte – de maiswortelkever - vervallen

In het Permanent Fytosanitair Comité  van december 2013 is besloten om de maiswortelkever Diabrotica virgifera Le Conte niet langer als quarantaine organismen te beschouwen voor de Europese Unie. Reden hiervoor is dat de kever inmiddels gevestigd is in grote delen van de Europese Unie en dat bestrijding middels gewasrotatie goed mogelijk is.

De annexen van de Fytorichtlijn worden conform aangepast en de ingestelde noodmaatregelen (Beschikking 2003/766/EG) zijn niet langer van kracht. Daarnaast doe de Europese Commissie een aanbeveling voor de bestrijding van de kever in gebieden waar de aanwezigheid is vastgesteld.

Uitvoeringsrichtlijn 2014/19/EU (wijziging van bijlage I van Richtlijn 2000/29/EG: niet langer vermelden van het organisme Diabrotica virgifera Le Conte).

Uitvoeringsbesluit 2014/62/EU tot intrekking van Beschikking 2003/766/EG tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van Diabrotica virgifera Le Conte te voorkomen.

Aanbeveling van de Commissie 2014/63/EU van 6 februari 2014 betreffende bestrijdingsmaatregelen tegen Diabrotica virgifera Le Conte in gebieden in de Unie waar de aanwezigheid van dat organisme is bevestigd.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling bestrijding maiswortelkever, boktor en kastanjegalwesp.

De Regeling bestrijding maiswortelkever, boktor en kastanjegalwesp zal worden aangepast.