Solidariteit

Artikel 22 van de fytorichtlijn vermeld: 'Indien vastgesteld of vermoed wordt dat een schadelijk organisme in de Gemeenschap is binnengebracht of zich daar verspreidt, kunnen de lidstaten overeenkomstig de artikelen 23 en 24 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage fytosanitaire bestrijdingsmaatregelenvan de Gemeenschap voor de dekking van de uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit de noodzakelijke maatregelen die zijn getroffen of die worden overwogen met het oog op de bestrijding van dat schadelijke organisme om het uit te roeien of, als dat niet mogelijk is, de verspreiding ervan tegen te gaan.'

Middels een verordening wordt geregeld hoe lidstaten aanspraak kunnen maken op de vergoeding van gemaakte kosten tengevolge van het moeten nemen van (verregaande) fytosanitaire maatregelen (met een aanwijsbare oorzaak).

Verordening (EG) nr. 1040/2002 van de Commissie van 14 juni 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2051/97

Het oorspronkelijke document is inmiddels gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 738/2005 van de Commissie van 13 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1040/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2051/97.

Nederlandse wetgeving

Er is geen implementatie, het betreft hier een procedure die EU-lidstaten dienen te volgen om aanspraak op vergoedingen te kunnen maken.