Nieuwe indeling schadelijke organismen

De Europese Unie heeft de schadelijke gereguleerde organismen opnieuw ingedeeld. Deze nieuwe indeling geldt vanaf 14 december 2019. Hierin worden onder andere Q(uarantaine)-organismen en Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's) onderscheiden.

Nieuwe regelgeving beschikbaar

Een toelichting op een aantal wijzigingen vindt u op de pagina Nieuws.

Wat verandert er en waarom?

In het kort

  • Q-organismen blijven
  • Nieuwe categorie: prioriteitsorganismen. Dat zijn organismen die veel schade kunnen veroorzaken
  • Nieuwe categorie: Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's). Doel: voorkomen dat schade optreedt bij vervolgteelt

Ook de nieuwe Plantgezondheidsverordening reguleert diverse schadelijke organismen als EU quarantaine-organisme. Dit zijn organismen met een beperkte verspreiding binnen de EU en waarvan men introductie, vestiging en verdere verspreiding wil voorkomen.

Daarnaast blijven er quarantaine-organismen voor de zogeheten Beschermde Gebieden bestaan.

Prioriteitsorganismen

Een nieuwe element in de wetgeving is dat de Europese Commissie zogeheten prioriteitsorganismen aanwijst. Dat zijn quarantaine-organismen waarvoor aanvullende eisen gaan gelden. Deze organismen krijgen prioriteit, door de:

  • grote economische schade
  • grote sociale impact (werkgelegenheid, voedselzekerheid)
  • grote impact op het milieu (biodiversiteit, toename in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verdwijnen van belangrijke boomsoorten)

RNQP’s

Er komt een nieuwe categorie van schadelijke organismen bij, de zogeheten Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP’s).

De lijst met RNQP-organismen kunt u raadplegen op de website van de EU in document (EU) 2019/2072; zie daarin bijlage IV (bladzijde 30).

Deze organismen komen in de EU voor, maar het is nodig om wettelijke eisen op te stellen om de teelt vanuit dit plantmateriaal te beschermen tegen de RNQP's.

Toezichthouders hoeven geen uitroeiingsmaatregelen te nemen voor deze organismen. Ook komen er geen maatregelen op een bedrijf na een vondst.

Wel geldt dat het plantmateriaal moet voldoen aan specifieke eisen die waarborgen dat de RNQP's niet op de planten aanwezig zijn. Of dat - als de wettelijke eisen dit toelaten - de besmettingsgraad onder een vastgesteld niveau ligt.