NVWA wijst belanghebbenden op nieuw EU importverbod hoog risico planten per 14 december 2019

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op een recent besluit van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 35 genera (geslachten) houtige planten, 1 vrucht, 1 groente en 1 type hout.

Autoriteiten van derde landen kunnen in de loop van 2019 informatie aanleveren aan de Europese Commissie voor specifieke planten, om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling van dit verbod, zo mogelijk voordat het importverbod per 14 december 2019 van kracht wordt. De procedure voor het verkrijgen van deze vrijstelling is vastgelegd in een EU besluit.

Criteria voor de vereiste informatie zijn benoemd in een EFSA document.  Autoriteiten van derde landen kunnen dit nu al gebruiken om informatie voor dossiers samen te stellen.

Welke houtige planten worden verboden?

De volledige lijst met plantgenera is als volgt:
Acacia Cornus Lonicera
Acer Corylus

Malus

Albizia Crataegus

Nerium

Alnus

Diospyros

Persea

Annona

Fagus

Populus

Bauhinia

Ficus carica

Prunus

Berberis

Fraxinus

Quercus

Betula

Hamamelis

Robinia

Caesalpinia

Jasminum

Salix

Cassia

Juglans

Sorbus

Castanea

Ligustrum

Taxus

Tilia

Ulmus

Zaden, bonsais, weefselkweek materiaal, vruchten en bladeren zijn uitgezonderd van dit importverbod.

Welke planten worden ook verboden?

Ook zal er een importverbod gaan gelden voor:

  • alle type plantmateriaal van Ullucus tuberosus (knolgewas, wordt veelal als (sier) groente geïmporteerd)
  • vruchten van Momordica, waar Thrips palmi voorkomt
  • hout van Ulmus

Het besluit van de Europese commissie vloeit voort uit de nieuwe Plantengezondheidsverordening (2016/2031), waarbij de EU meer wil inzetten op preventieve maatregelen om de insleep van schadelijke organismen tegen te gaan. Volgens de verordening kunnen nieuwe importverboden worden ingesteld voor hoog-risico-planten, op basis van een voorlopige beoordeling.

Buxusmot vreet aan plant en een buxusmot zit op een plant
©NVWA Marja van der Straten

.

Risico voor insleep van schadelijke organismen

De voorlopige beoordeling is uitgevoerd door deskundigen van de EU. Vanwege de uitbraken van schadelijke organismen afgelopen decennia worden met name houtige planten als hoog risico gezien. Een voorbeeld is de buxusmot (Cydalima perspectalis) die is geïntroduceerd door import van Buxus plantmateriaal uit China. Deze soort heeft zich snel verspreid en geeft nu in grote delen van de EU veel schade.

Naast deze buxusmot zijn er veel nog voor de EU onbekende, schadelijke organismen die kunnen worden binnen gebracht met geïmporteerd uitgangsmateriaal of groeimedia. Verbetering van teeltomstandigheden en het nemen van maatregelen tegen schadelijke organismen in de landen van herkomst is een blijvend aandachtspunt.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).