Wijzigingen Quarantaine organismen (Q-organismen) per 14 december 2019

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Schadelijke gereguleerde organismen zijn daarin anders ingedeeld. De regelgeving kent nu Q(uarantaine)-organismen en Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's). De gewijzigde lijst met Q-organismen kunt u vinden op de NVWA website. De lijst met RNQP-organismen kunt u raadplegen op de website van de EU in document (EU) 2019/2072; zie daarin bijlage IV (bladzijde 30).

Voornaamste wijzigingen

Per 14 december 2019 zijn ondermeer de volgende organismen niet meer gereguleerd: Helicoverpa armigera, Phialophora cinerescens, Radopholus similis, Spodoptera littoralis en Strawberry latent ‘C’ virus. Ook van Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii en Paysandisia archon is de quarantaine status opgeheven; voor specifieke beschermde gebieden houden ze deze status echter wel.

Enkele organismen, die niet of beperkt aanwezig zijn in de EU en voorheen een Q-status hadden op slechts enkele gewassen, hebben nu een (volledige) quarantaine-status gekregen; ze zijn nu dus een Q op alle gewassen. Dit zijn ondermeer Oligonychus perditus, een aantal Pissodes soorten, de groep van niet-Europese Scolytidae, Satsuma dwarf virus en Scirtothrips dorsalis.

Veel organismen, die al aanwezig waren in de EU en voorheen een Q-status hadden op slechts enkele gewassen, hebben nu de status van RNQP gekregen; die status geldt voor 1 of meerdere gewassen. Dit geldt onder andere voor Aculops fuchsiae, Aphelenchoides besseyi, Diaporthe vaccinii, Opogona sacchari, Pepino mosaic virus, Prunus necrotic ringspot virus en Lecanosticta acicola (syn. Scirrhia acicola).

Hoofdpunten in de nieuwe indeling schadelijke organismen?

De nieuwe regelgeving maakt onderscheid tussen Q(uarantaine)-organismen en Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's). Bij Q-organismen is het doel de EU vrij te houden van deze organismen of, indien deze al aanwezig zijn, verdere verspreiding te voorkomen. Bij RNQP’s is het doel te voorkomen dat de organismen economische schade geven in specifieke teelten. Als aparte groep binnen de Q-organismen worden de Prioriteitsorganismen onderscheiden; dat zijn organismen die als heel schadelijk zijn beoordeeld voor de EU en daarom extra aandacht krijgen. Meer informatie over het waarom van de nieuwe indeling en hoe deze tot stand is gekomen, kunt u lezen op de NVWA website.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).