Koffergastoestellen

De afgelopen jaren zijn enkele incidenten gemeld met een koffermodel gaskooktoestellen die worden gebruikt op de camping, en voor steengrillen in restaurants. Onderzoek door de NVWA toont aan dat dit type gaskooktoestel kan ontploffen als het gasbusje te heet wordt.

In 2013 zijn 27 koffergastoestellen onderzocht. Dat is 80% van alle in Nederland verkochte koffergastoestellen. Geen enkele bleek veilig te zijn. De NVWA adviseert consumenten daarom uit voorzorg dit type gastoestellen niet te gebruiken.

Op 22 mei 2014 bracht de NVWA hierover het nieuwsbericht 'Waarschuwing: Niet koken op koffergastoestel door ontploffingsgevaar' uit. In de Factsheet koffermodel gaskooktoestellen is meer informatie te vinden.

Bekijk de video (YouTube) waarin te zien is hoe een toestel ontploft.

Producenten en leveranciers aan zet

Omdat de NVWA niet alle koffergastoestellen op de Nederlandse markt heeft getest, is het in theorie mogelijk dat sommige toestellen wel veilig te gebruiken zijn. Producenten en leveranciers zijn nu aan zet om aan te tonen of hun toestel wel of niet veilig is. Onveilige producten moeten zij van de markt halen en afnemers moeten worden geïnformeerd over de gevaren.

Terugroepacties

Terugroepacties die ondernemers de komende periode uitvoeren worden op de NVWA website geplaatst via de pagina veiligheidswaarschuwingen.

Onveilige producten die de NVWA aan de Europese Commissie en de Europese lidstaten meldt, zijn in te zien via het Rapex-systeem. Vul in bij Product: gas stove en bij Notifying country: Netherlands om resultaten voor koffergastoestellen te krijgen.

Rol NVWA

De NVWA heeft de onderzoeksresultaten gedeeld met de producenten en importeurs. Communicatie over de veiligheid van de toestellen aan consumenten moet via die partijen gebeuren. In 2014, toen het onderzoek naar koffergastoestellen plaatsvond, was het voor de NVWA juridisch nog niet toegestaan om merknamen van onveilige toestellen te noemen.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven die onveilige toestellen hebben verkocht de juiste en voldoende maatregelen nemen. Indien nodig neemt de NVWA maatregelen om bedrijven ertoe te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Veelgestelde vragen

Wat is nu precies het advies van de NVWA richting consumenten?

Een koffergastoestel kan ontploffen doordat het gasbusje te heet wordt. Maak daarom geen gebruik meer van dit type gaskooktoestellen. De NVWA heeft 27 koffergastoestellen onderzocht. Geen van de onderzochte gaskooktoestellen bleek veilig te zijn. Leveranciers zetten de komende tijd terugroepacties in gang en leveranciers van gastoestellen die niet getest zijn zullen onderzoeken of hun gastoestel wel of niet veilig is en hun afnemers informeren over de uitkomsten van hun onderzoek. Uit voorzorg raadt de NVWA het gebruik van dit type kooktoestellen (in de tussentijd) af.

Hoe weet ik straks of mijn gaskooktoestel wél veilig is. Wordt dat ook bekendgemaakt door de NVWA?

Nee, dat is de verantwoordelijkheid van de producenten of importeurs. De NVWA zal volgen welke nieuwe of aangepaste toestellen op de markt komen en zo nodig actie ondernemen ze van de markt te weren.

Heeft u ook een tip waardoor het gasbusje van mijn koffergastoestel niet zo heet wordt en ik dus kan blijven koken met het apparaat?

Nee. Dat de gasbus in het toestel te heet wordt heeft te maken met het ontwerp en de constructie van het toestel in combinatie met het gebruik.

Wat moet ik doen als ik zie dat er in een restaurant op een koffergastoestel gesteengrild wordt? Gaat de NVWA hierop controleren?

Dit kan gemeld worden bij de NVWA. De NVWA zal het betreffende horecabedrijf op de hoogte brengen van de risico's en het gebruik ontraden.

Zijn alleen de koffergastoestellen onveilig of moet ik ook oppassen met de gastoestellen op gasblikjes die je bij het eerste gebruik moet doorprikken?

De resultaten hebben alleen betrekking op koffergastoestellen, waarin de gasbus in de vorm van een spuitbus wordt gebruikt.

Welke apparaten heeft de NVWA getest? Waarom mag NVWA dat niet bekend maken (welke wet verbiedt dit)?

De NVWA kan de merknamen van de geteste apparaten over circa 6 weken bekendmaken. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaat uit van volledige openbaarheid van overheidsinformatie, tenzij er sprake is van bepaalde weigeringsgronden. Als toezichthouder heeft de NVWA echter (bijna) altijd te maken met informatie die afkomstig is van (of gaat over) personen, zoals ondernemers. De rechten van deze personen worden door de Wob ook beschermd. De overheid mag daarom geen informatie openbaar maken die de belangen van derden onevenredig kan schaden. Op dit moment wordt de voorgeschreven procedure voor openbaarmaking gevolgd, waarin aan de betrokken ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om hun bedenkingen kenbaar te maken. Die procedure duurt 8 weken.

Wie weet welke leverancier/fabrikant/importeur al een terughaalactie heeft gecommuniceerd?

De terugroepacties die bij de NVWA bekend zijn worden op de website van de NVWA geplaatst.

Ik weet niet meer wie mijn leverancier is. Kan ik ook bij een brancheorganisatie (of een andere partij) informeren of mijn koffergastoestel veilig is?

Als u uw leverancier niet meer kunt achterhalen, wordt aangeraden het toestel niet meer te gebruiken om alle risico's te voorkomen.

Mijn leverancier is failliet/bestaat niet meer. Kan ik ook bij een andere partij een vergoeding voor of vervanging van mijn onveilige koffergastoestel krijgen?

Hierover heeft de NVWA geen informatie.

Mijn detaillist is failliet/bestaat niet meer. Hoe kom ik er achter of de fabrikant/importeur een terughaalactie organiseert?

Dat kan verschillend zijn. Sommige producenten plaatsen een advertentie in bepaalde dagbladen, anderen schrijven de consumenten rechtstreeks aan. Weer anderen laten posters ophangen in de winkels waar hun producten zijn verkocht. De NVWA maakt zoveel mogelijk de terugroepacties op haar website bekend. U wordt uit voorzorg aangeraden het toestel niet meer te gebruiken om alle risico's te voorkomen.

Wat verwacht de NVWA nu precies van leveranciers/producenten van deze gaskooktoestellen?

De NVWA verwacht dat de leveranciers de verkoop van onveilige producten staken en meewerken aan de corrigerende acties van de producenten. Van de producenten wordt verwacht dat zij ook de verkoop staken en daar waar dat noodzakelijk is een terugroepactie beginnen. Het is daarna aan de producenten om te bezien of zij het product willen verbeteren, zodat het wel veilig is.

Krijgen verkopers van deze gevaarlijke producten nu een boete en zo ja, hoe hoog is deze boete? 

Afhankelijk van de acties die ondernemers ondernemen kan een boete worden opgelegd wanneer bij hercontrole blijkt dat er (nog steeds) onveilige producten worden verkocht. In ieder geval hebben alle bedrijven een waarschuwing gekregen en zijn gesommeerd actie te ondernemen. Bij in gebreke blijven zal strenger worden opgetreden binnen de juridische mogelijkheden. Boetes variëren nu nog van € 525 voor standaardovertredingen voor kleine bedrijven tot € 1.590 voor zwaardere overtredingen voor grote bedrijven. Als de overtreding opnieuw wordt begaan, worden hogere boetes opgelegd. De boetebedragen zijn vastgelegd in de regelgeving. Naar verwachting worden de boetebedragen in het najaar van 2014 verdubbeld.