Ontheffing voor handelsmonsters

Handelsmonsters

Definitie handelsmonsters: dierlijke bijproducten of afgeleide producten die bestemd zijn voor bijzondere onderzoeken of analyses die door de bevoegde autoriteit zijn toegestaan overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009, met het oog op de uitvoering van een productieprocedé, met inbegrip van de verwerking van dierlijke bijproducten of afgeleide producten, de ontwikkeling van diervoeder, voeder voor gezelschapsdieren of afgeleide producten, of het testen van machines of uitrusting.

of

monster zonder handelswaarde dat genomen is in opdracht van de eigenaar van of de verantwoordelijke voor een inrichting, dat representatief is voor een bepaalde productie van producten van dierlijke oorsprong van die inrichting of dat een model vormt van een product van dierlijke oorsprong waarvan de productie wordt overwogen, en dat, voor het verdere onderzoek, een opgave behelst van het type product, de samenstelling daarvan en de diersoort waarvan het verkregen is.

Als handelsmonsters afkomstig zijn uit een land en bedrijf waaruit de betreffende producten voor het beoogde doel (bijvoorbeeld humane consumptie of diervoeder) kunnen worden geïmporteerd dan is import van deze  handelsmonsters mogelijk door te voldoen aan de gebruikelijke bijbehorende invoervoorwaarden (zie Import Veterinair Online ).

Ook is het mogelijk om handelsmonsters te importeren via een certificaat voor handelsmonsters afgegeven door de veterinaire autoriteit van het derde land van herkomst of via een ontheffing voor handelsmonsters. Voor het certificaat zie Import Veterinair Online en kies daarbij voor dierlijk→dierlijk product→dierlijke bijproducten niet humane consumptie→dbp voor gebruik buiten de voederketen→…hetgeen wat voor uw product van toepassing is…).

Handelsmonsters kunnen alleen worden ingevoerd wanneer ze afkomstig zijn uit voor import toegestane derde landen volgens de landenlijsten in onderstaande wetgeving:

  • Vers vlees - Verordening 206/2010
  • Pluimvee en pluimveeproducten - Verordening 798/2008
  • Vis en visserijproducten - Uitvoeringsverordening (EU) 2019/626
  • Melk en melkproducten - Verordening 605/2010

De ontheffing is enkel bedoeld voor de invoer van producten uit derde landen en niet voor het transport tussen de EU-lidstaten. Voor meer informatie over transport tussen lidstaten zie: intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten.