Ontheffing voor ziekteverwekkers

Ziekteverwekkers

Met het van kracht worden van de diergezondheidswetgeving (Ver. (EU) 2016/429) is de vergunningsplicht voor de invoer van ziekteverwekkers komen te vervallen. 
Bijgevolg is de invoer van ziekteverwekkers uit zowel EU lidstaten als derde landen mogelijk zonder vergunning of melding en zonder officiële controle aan de grens. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beraadt zich nog of er nadere regelgeving, zoals een voorafgaande melding, nodig is. 
Zendingen ziekteverwekkers dienen wel te voldoen aan de ADR verpakkingseisen van toepassing op het vervoer van allerlei gevaarlijke producten.

Zie hiervoor de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (https://www.ilent.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen-weg/verpakken-en-etiketteren-gevaarlijke-stoffen/verpakken).

Daarnaast geldt voor laboratoria die werken met pathogenen een nationale meldplicht (Regeling Diergeneesmiddelen, bijlage 10: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032626/2021-04-21#Bijlage10, nader uitgewerkt in het Besluit Diergeneesmiddelen, artikel 7A.1: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032386/2021-07-01/#Hoofdstuk7A_Artikel7A.1).

Indien het in te voeren product mogelijk geïnfecteerd dierlijk materiaal betreft (dus geen geïsoleerde ziekteverwekkers maar wel (mogelijk) besmette stukjes weefsel of excreta) heeft u geen ontheffing nodig voor ziekteverwekkers maar een ontheffing voor dierlijke producten voor onderzoek en diagnose.